ACTIEREGLEMENT

Pepsi Max 1,5l cashback

 

 

I. Algemeen                                                                     

1.                Dit reglement is van toepassing op de “Pepsi Max 1,5l cashback” actie(verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo BeLux B.V.B.A (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

2.                Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u dit Actiereglement in zijn geheel.

3.                Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het/de merk(en) Pepsi Max (verder te noemen: het “Merk”/de “Merken”)

4.                Deze Actie loopt van maandag 25 november 2019 00u00 tot en met woensdag 18 december 2019, 23u59 (de “Actieperiode”) of tot het maximaal aantal consumenten is bereikt (zie hieronder).

5.                Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan u de terugbetaling krijgen van een Pepsi Max fles 1,5 l (2l indien 1,5 l niet aanwezig) (hierna het “Product” of de “Producten”). Naar aanleiding van deze Actie zijn kunnen er in totaal 8.388 maal een Product, ter waarde van ongeveer 1,50  EUR, terugbetaald worden (hierna de “Korting”).

6.                De Actie is uitsluitend geldig bij één van de volgende deelnemende winkels in België: Carrefour, Spar, Delhaize, Delhaize LUX, Mestdagh, Alvo, Makro, Cora, Match, Delfood, Intermarché,  Albert Heijn, Cactus, Colruyt, Okay, Lidl.

7.                De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:

·        websites en sociale media van de Organisator

·        de website https://hashting.promo/pepsimax/PEPSIMAXGOAL  (verder te noemen de “Actiepagina”)

II. Deelname

8.                Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

9.                Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

10.             Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

11.             Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers.

12.             De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

13.             Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Actiereglement om de deelnames op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Actie, alsook uit te sluiten van toekomstige acties en van de Organisator.

III. Deelname Actie

14.             Deelname aan de Actie is mogelijk door, tijdens de Actieperiode:

·        1 exemplaar van het volgende Product te kopen: 1,5 liter fles Pepsi Max en indien niet beschikbaar 2 liter fles Pepsi Max . Deelnemers moeten daarbij het kasticket van hun aankoop goed bijhouden.

·        Naar de Actiepagina te surfen.

·        De instructies te volgen en de noodzakelijke gegevens in te vullen op de Actiepagina.

15.             Uitsluitend één deelname per persoon is toegestaan.

16.             Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.

IV. Uitkering Korting

17.             De deelnemer(s) zal/zullen, indien voldaan wordt aan alle voorwaarden, uiterlijk na 30 dagen na de ontvangst van zijn/haar gegevens, de Korting ontvangen.

18.             De Korting zal als volgt aan de deelnemer(s) worden gegeven: storting op rekeningnummer door externe partner Hashting.

19.             Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de deelnemer niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht  om de Korting niet toe te kennen.

20.             De Korting is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een Korting is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

V. Gedragsregels 

21.             Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

22.             Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

23.             Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten

24.             Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

25.             Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom). 

26.             Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

VI. Persoonsgegevens

27.             Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens die door Hashting verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van de terugbetaling van de Korting.

28.             De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n).

29.             De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

30.             Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com). De privacy policy van Hashting is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Hashting (https://hashting.com/privacy/).

 

VII. Aansprakelijkheid

31.             Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer.

32.             De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina of een of meer van de in dit Actiereglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens.

33.             De Organisator is niet verantwoordelijk dan wel aansprakelijk voor gebreken in de Korting en verleent geen garanties op de Producten.

34.             Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

35.             Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Korting, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

36.             In geval deze Actie word geadverteerd op Facebook, Instragram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instragram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

VIII. Slotbepalingen

37.             Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator.

38.             Aan deze Actie of de gevolgen daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

39.             Indien een of meerdere bepalingen in dit Actiereglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Actiereglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing. 

40.             De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Actiereglement te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Actiereglement op regelmatige basis te controleren.

41.             De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Korting niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Actiereglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

42.             Klachten of vragen omtrent het Actiereglement en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Antwoordcode, Consumenten Service BE, DA 852-219-5, 1935 Zaventem, België. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

43.             Dit Actiereglement en de Actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Actiereglement en/of de Actie.

****