ACTIEREGLEMENT PEPSI MAX CASHBACK 


I. Algemeen_

1. Dit reglement is van toepassing op de “Pepsi MAX Cashback activatie” (verder te noemen: de “Actie”) van PepsiCo BeLux B.V. (verder te noemen: de “Organisator"), gevestigd en kantoorhoudende te 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, België.

2. Door aan de Actie deel te nemen aanvaardt u dit Actiereglement in zijn geheel.

3. Deze Actie heeft als doel de promotie van de producten verkocht onder het merk Pepsi MAX (verder te noemen: het “Merk”) 

4. Deze Actie loopt van woensdag 1 december 2021 00u00 tot en met zaterdag 15 januari 2022, 23u59 (de “Actieperiode”) of tot het maximaal aantal consumenten is bereikt (zie hieronder).

5. Indien aan de voorwaarden wordt voldaan, kan u de terugbetaling krijgen van de waarde van één Pepsi MAX 1,5L bij aankoop van 1 fles Pepsi Max 1,5L (hierna het “Product”). Naar aanleiding van deze Actie kan er in totaal 6.000 maal één Pepsi MAX 1,5L fles terugbetaald worden bij aankoop van 1 fles Pepsi MAX 1,5L (hierna de “Cashback”). 

6. De Actie is uitsluitend geldig in België. De deelnemer mag de fles Pepsi MAX 1,5L in een deelnemend winkelpunt naar keuze aankopen binnen de Actieperiode. 

7. De Actie wordt bekend gemaakt via de volgende kanalen:

websites en sociale media van de Organisator

de website 

https://tastepepsimax.be/ (verder te noemen de “Actiepagina”)

De code die verwijst naar de Actiepagina is steeds uniek en verschillend per medium.

II. Deelname 

8. Deelname aan deze Actie staat (uitsluitend) open voor een ieder die in België woonachtig is en de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt.

9. Deelname is uitgesloten (a) voor medewerkers en inwonende partners of familie van de Organisator, alsmede (b) voor een ieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie.

10. Georganiseerde en/of collectieve deelnames aan de Actie zullen als een misbruik worden beschouwd en de automatische uitsluiting met zich meebrengen van de hieraan verbonden deelnames.

11. Deelname is uitsluitend nominatief en persoonlijk, en de deelnemer mag onder geen beding meedoen voor rekening van andere deelnemers. 

12. De Organisator behoudt zich het recht voor een deelnemer met ongeldige of vervalste persoonsgegevens van deelname uit te sluiten.

13. Oneerlijke praktijken zoals, zonder beperking, scripts, software, bots of e-mailadressen of elk ander procedé waardoor de deelname kan worden geautomatiseerd zonder fysieke interventie, of meer in het algemeen het omzeilen van dit Actiereglement om de deelnames op een ongeoorloofde en/of frauduleuze manier te verhogen, zijn niet toegelaten. De Organisator behoudt zich het recht voor om elke deelnemer die inbreuk maakt op huidige bepaling uit te sluiten van deelname aan de Actie, alsook uit te sluiten van toekomstige acties en van de Organisator.

III. Deelname Actie

14. Deelname aan de Actie is mogelijk tijdens de Actieperiode of tot 6.000 deelnames zijn bereikt, door:

- Minstens 1 fles Pepsi MAX 1,5L aan te kopen. Deelnemers moeten daarbij het kasticket van hun aankoop goed bijhouden. Op het kasticket moet het Product (1x Pepsi MAX 1,5L) vermeld worden.

- Een aankoop in een deelnemend winkelpunt, met name alle supermarkten en retailers in België.

- Naar de Actiepagina te surfen. 

- De instructies te volgen en de volgende gegevens in te vullen op de Actiepagina om een aanvraag in te dienen voor de Cashback (deelnemers garanderen dat de verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn).

o Voornaam 

o Achternaam 

o Woonplaats  

o Geboortedatum 

o E-mailadres 

o Telefoonnummer

o Rekeningnummer  (IBAN-nummer)

- Het aankoopbewijs op te laden volgens de instructies op de Actiepagina. Aankoopbewijzen die per e-mail of post verstuurd zijn, worden niet in behandeling genomen. Per telefoonnummer kun je 1 keer deelnemen. 

- De volgende bestandsformaten kunnen geüpload worden: 

o .jpg          

o .jpeg 

o .png 

- Op het aankoopbewijs dienen minimaal de volgende gegevens zichtbaar zijn,: 

o Naam van de winkel

o Aankoop van het Product (1x Pepsi MAX 1,5L)

o Aankoopdatum en –tijd 

o Eventuele afprijzingen of kortingen 

o Prijs  

15. Uitsluitend één deelname per persoon is toegestaan. (1 deelname per GSM-nummer).

16. Naast de kosten voor het uitvoeren van de bovenstaande stappen (bv. verplaatsing, Internetverbinding...) zijn geen overige kosten verbonden aan deelname aan deze Actie.

17. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste gegevens. Deelnemers die onjuiste of onleesbare (persoons)gegevens opgeven, komen niet in aanmerking voor het ontvangen van de Cashback. 

18. De Actie is een actie met aankoopverplichting.

IV. Uitkering Cashback 

19. De deelnemer(s) zal/zullen, indien voldaan wordt aan alle voorwaarden, uiterlijk na 30 dagen na de ontvangst van zijn/haar gegevens, de Cashback ontvangen. 

20. De Cashback zal als volgt aan de deelnemer(s) worden gegeven: storting op rekeningnummer door externe partner Hashting.

21. Bij gebrek aan (tijdige) reactie of bij enige andere overtreding (bv. indien het blijkt dat de deelnemer niet voldeed aan de deelnamevoorwaarden) behoudt de Organisator zich het recht  om de Cashback niet toe te kennen.

22. De Cashback is niet inwisselbaar voor geld of andere prijzen. Een Cashback is ondeelbaar en kan alleen aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.

V. Gedragsregels  

23. Deelnemers mogen de Actie niet gebruiken om politieke of religieuze ideeën te uiten.

24. Deelnemers mogen niet treiteren, schelden, discrimineren of seksuele toespelingen maken.

25. Deelnames mogen niet kwetsend, beledigend, obsceen, kwellend, haatdragend, aanstotelijk, onzedelijk, gewelddadig, seksueel getint, racistisch, smadelijk, lasterlijk, discriminerend of in strijd met de goede smaak of fatsoen zijn, of daartoe aanzetten.

26. Deelnames mogen geen wormen, virussen of andere schadelijk software op de eventuele Actiepagina of andere website of sociaal media van de Organisator plaatsen.

27. Deelnames mogen niet strijdig zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom), of aanzetten tot handelingen die in strijd zijn met de wet, regelgeving of goede zeden, of enig recht van derden (inclusief intellectuele eigendom).  

28. Inzendingen mogen o.a. Organisator, met deze gelieerde ondernemingen en merken, en het Merk, op geen enkele wijze schaden.

VI. Persoonsgegevens

29. Persoonsgegevens die de Organisator in verband met de deelname aan deze Actie verkrijgt, worden gebruikt voor het correct kunnen afhandelen van deze Actie en, waar toepasselijk, indien de deelnemer het desbetreffende vakje heeft getikt, voor directe marketing doeleinden. Deze persoonsgegevens zullen conform de wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens worden behandeld. De gegevens die door Hashting verzameld worden, zullen uitsluitend gebruikt worden voor de afhandeling van de terugbetaling van de Cashback.

30. De Organisator bewaart persoonsgegevens zolang dit nodig is ten behoeve van de hierboven omschreven doeleinde(n). 

31. De deelnemers hebben een toegangsrecht en een verbeteringsrecht met betrekking tot hun persoonsgegevens en beschikken tevens over een recht van verzet om het gebruik van dergelijke gegevens stop te zetten.

32. Voor het overige blijft de privacy en cookie policy van Organisator volledig van toepassing (zie www.pepsicoprivacypolicy.com). 

33. De externe partner Hashting (Hashting BV, Veldstraat 49, 2547 Lint, België) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens via het Hashting platform. De verwerking van persoonsgegevens door Hashting gebeurt conform het privacybeleid van Hashting (https://hashting.com/privacy/).


VII. Aansprakelijkheid

34. Organisator is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele kosten of uitgaven (bv. internet verbinding, verplaatsing, ...) van deelnemers in verband met of voortvloeiend uit deelname aan de Actie. De volledige kosten voor de deelname aan de Actie zijn ten laste van de deelnemer. 

35. De Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor storingen aan/in en/of fouten van/in of met betrekking tot het Internet, de Actiepagina of een of meer van de in dit Actiereglement genoemde internetsites, het kabel- (of enig ander ter zake relevant) netwerk, software of hardware alsmede voor eventuele foutieve invoer en/of verwerking van de persoonlijke gegevens. 

36. De Organisator is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor gebreken in de Cashback en verleent geen garanties op de Producten.

37. Fouten in het drukwerk, spelling, zetwerk evenals elke gelijksoortige materiële fout hebben geen enkel waarde en kunnen niet aangevoerd worden als rechtsmiddel ten opzichte van de Organisator.

38. Voorts sluit Organisator iedere aansprakelijkheid van Organisator en/of de door haar ingeschakelde hulppersonen in verband met deze Actie, inclusief de Cashback, voor zover wettelijk mogelijk, volledig uit.

39. In geval deze Actie wordt geadverteerd op Facebook, Instagram of op andere externe kanalen wordt het extra benadrukt dat deze Actie op geen enkele manier gesponsord, goedgekeurd of beheerd is door of geassocieerd met Facebook, Instagram, of deze andere externe kanalen, die geen aansprakelijkheid dragen in dit verband.

VIII. Slotbepalingen

40. Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Organisator. 

41. Aan deze Actie of de gevolgen daarvan kunnen geen rechten worden ontleend.

42. Indien een of meerdere bepalingen in dit Actiereglement op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in dit Actiereglement en in de betreffende bepaling(en) volledig van toepassing.  

43. De Organisator behoudt zich het recht voor, zij het redelijkerwijs en rekening houdend met de concrete omstandigheden, om het Actiereglement te wijzigen en/of de Actie te onderbreken en/of stop te zetten, zonder voorafgaande kennisgeving ervan en zonder hiervoor op enige wijze aansprakelijk te kunnen worden gesteld. De deelnemer heeft de verantwoordelijkheid om dit Actiereglement op regelmatige basis te controleren.

44. De Organisator behoudt zich bovendien het recht voor om de Cashback niet toe te kennen, in geval van misbruik of overtreding van één van de bepalingen van het Actiereglement, zonder dat de deelnemer enige aanspraak kan doen gelden jegens de Organisator.

45. Klachten of vragen omtrent het Actiereglement en de Actie, evenals verzoeken in het kader van de rechten die deelnemers kunnen laten gelden op hun persoonsgegevens, kunnen schriftelijk gestuurd worden naar Antwoordcode, Consumenten Service BE, DA 852-219-5, 1930 Zaventem, België. Deelnemers kunnen tevens gratis telefonisch contact opnemen vanuit België op het nummer 0800 20 330.

46. Dit Actiereglement en de Actie valt onder de Belgische wetgeving en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch recht. Alleen de Brusselse rechtbanken zijn bevoegd voor eventuele geschillen over de interpretatie of de toepassing van het Actiereglement en/of de Actie. 

RÈGLEMENT D’ACTION

PEPSI MAX CASHBACK


I. Général 

1. Le présent règlement s’applique à l’Action « L’activation Pepsi MAX Cashback » (ci-après, l’« Action ») de PepsiCo BeLux S.R.L. (ci-après, l’ « Organisateur »), dont le siège social et les bureaux sont établis à 1930 Zaventem, Da Vincilaan 3, Belgique

2. En participant à cette Action, vous acceptez le présent règlement d’Action dans son intégralité.

3. L’Action a pour but la promotion des produits vendus sous la marque Pepsi MAX (ci-après, la « Marque »)

4. L’Action se déroule du mercredi 1er décembre 2021 00h00 au samedi 15 janvier 2022, 23h59 (la « Période de l’Action ») ou jusqu'à ce que le nombre maximum de consommateurs soit atteint (cf. ci-dessous).

5. Si les conditions sont remplies, vous pouvez recevoir le remboursement de la valeur d’une bouteille de Pepsi MAX 1,5L à l’achat d’une bouteille Pepsi MAX 1,5L (ci-après le « Produit »). Dans le cadre de l’Action, il y aura un remboursement d’un total de 6.000 fois une bouteille de Pepsi MAX 1,5L à l’achat d’une bouteille Pepsi MAX 1,5L (ci-après, le “Remboursement”).

6. L'action n'est valable qu’en Belgique. Le participant doit acheter une bouteille de Pepsi MAX 1,5L dans un point de vente participant pendant la Période de l’Action. 

7. L’Action est annoncée par le biais des canaux suivants :

Sites internet et pages de réseaux sociaux de l’Organisateur

Le site internet 

https://tastepepsimax.be/ (ci-après, la “Page de l’Action”)

Le code faisant référence à la page Web est toujours unique et diffère selon le canal moyen.

II. Participation 

8. La participation à l’Action est (exclusivement) ouverte aux personnes domiciliées en Belgique et âgés de 18 ans.

9. La participation est personnelle et nominative ; le participant ne peut en aucun cas participer pour le compte d’autres. 

10. Sont exclus de la participation (a) les collaborateurs de l’Organisateur et leurs partenaires ou les membres de leur famille domiciliés sous le même toit, ainsi que (b) toute personne impliquée directement ou indirectement dans l’organisation de ce Concours de quelque manière que ce soit.

11. Les participations organisées et/ou collectives au Concours seront considérées comme un abus et entraîneront l’exclusion automatique des participations concernées.

12. L’Organisateur se réserve le droit d’exclure de l’Action un participant ayant fourni des informations personnelles non valables ou fausses.

13. Les pratiques déloyales telles que, sans limitation, des scripts, logiciels, robots ou adresses e-mail, ou tout autre procédé permettant d'automatiser la participation sans intervention physique, ou, plus généralement, le contournement du présent règlement d’Action afin de participer de manière non autorisée et/ou frauduleuse, ne sont pas autorisées. L'Organisateur se réserve le droit d'exclure tout participant qui enfreint la présente disposition de la participation à l’Action, ainsi qu'aux futures Actions de l'Organisateur.

III. Déroulement de l’Action et détermination du participant

14. Pour participer à l’Action, le participant doit, durant la Période de l’Action ou jusqu'à 6.000 participations ont été atteintes:

Le participant doit acheter au minimum une bouteille de Pepsi MAX 1,5L. Les participants doivent tenir le reçu de leur achat. Le Produit (une bouteille de Pepsi MAX 1 ,5L) doit être indiqués sur le reçu.

l'achat doit avoir lieu dans un point de vente participant, à savoir tous les supermarchés et détaillants en Belgique. 

Surfer sur la Page de l’Action.  

Suivre les instructions et remplir les données nécessaires sur la Page de l’Action pour demander le Remboursement (les participants garantissent que les informations fournies sont correctes, à jour et complètes).

o Prénom 

o Nom de famille 

o Adresse

o Date de naissance 

o Adresse électronique 

o Numéro de téléphone

o Numéro de compte (numéro IBAN)

Vous devez télécharger la preuve d'achat (le reçu) en suivant les instructions de la Page de l’Action. Les reçus d'achat envoyés par e-mail ou par courrier ne seront pas traités. Vous pouvez participer une fois par numéro de téléphone.

Les formats de fichiers suivants peuvent être téléchargés :

o .jpg          

o .jpeg 

o .png 

Au moins les informations suivantes doivent être visibles sur la preuve d'achat :

o Nom du magasin

o Achat du Produit (1x Pepsi MAX 1,5L)

o Date et heure d'achat 

o Tout rabais ou remise 

o Prix  

15. Une seule participation par personne est autorisée. (1 participation/numéro GSM)

16. Mis à part les frais nécessaires à la réalisation des démarches exposées ci-dessus (par exemple, déplacements, connexion à internet…), il n’y a pas d’autres frais nécessaires pour participer à l’Action. 

17. Les participants sont responsables de fournir les données correctes. Les participants qui fournissent des données (personnelles) incorrectes ou illisibles ne sont pas éligibles pour recevoir le Remboursement.

18. La promotion est une action avec obligation d'achat.

IV. Octroi du Remboursement 

19. Le participant recevra, si toutes les conditions sont remplies, son Remboursement dans les 30 jours après avoir rempli ses données.

20. Le Remboursement sera distribué au participant par remboursement au compte bancaire par notre partenaire externe Hashting.

21. À défaut de réaction (dans les délais) ou en cas d’autre infraction de quelque manière que ce soit (par exemple, s’il apparaît que le participant ne remplit pas les conditions de participation), l’Organisateur se réserve le droit de ne pas accorder le Remboursement.  

22. Le Remboursement n’est pas échangeable contre de l’argent ou d’autres prix. Le Remboursement ne peut être divisé et ne peut être accepté que tel qu’il est octroyé.  

V. Règles de bonne conduite  

23. Les participants ne peuvent pas utiliser l’Action pour exprimer des idées religieuses ou politiques.

24. Les participants ne peuvent harceler, insulter, discriminer ou faire des insinuations sexuelles.

25. Les participants ne peuvent pas avoir des propos ou comportements injurieux, offensants, obscènes, harcelants, haineux, immoraux, violents, à connotation sexuelle, racistes, humiliants, diffamatoires, discriminatoires, contraires au bon goût ou au savoir-vivre, ou incitant à de tels actes. 

26. Les participants ne peuvent pas placer de vers, virus ou autre software malfaisant sur l’éventuelle Page de l’Action ou tout autre site internet ou page de réseau social de l’Organisateur.

27. Les participants ne peuvent pas avoir de comportements contraires à la loi, la réglementation ou les bonnes mœurs, ou tout droit de tiers (en ce compris les droits de propriété intellectuelle), ou incitant à des actes contraires à la loi, la réglementation ou les bonnes mœurs, ou tout droit de tiers (en ce compris les droits de propriété intellectuelle).

28. Les participants ne peuvent notamment nuire de quelque manière que ce soit à l’Organisateur, aux entreprises et marques liées à l’Organisateur ou à la Marque.

VI. Données personnelles

29. Les données à caractère personnel que l’Organisateur récolte dans le cadre de cette Action seront utilisées afin de pouvoir réaliser cette Action et, le cas échéant, si le participant a coché la case correspondante, à des fins de marketing direct. Ces données à caractère personnel seront utilisées conformément à la législation concernant la protection des données personnelles. Les données collectées par Hashting, ne seront utilisées que pour l'exécution du Remboursement.

30. L’Organisateur conservera les données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour réaliser la/les finalité(s) décrite(s) ci-dessus. 

31. Les participants disposent d’un droit d’accès et de correction concernant leurs données personnelles, ainsi que d’un droit de réclamer l’arrêt de l’utilisation de leurs données personnelles.

32. Pour le surplus, la politique de vie privée et la politique “cookies” de l’Organisateur reste totalement d’application (voir www.pepsicoprivacypolicy.com). 

33. Le partenaire externe Hashting (Hashting BVBA, Veldstraat 49, 2547 Lint, Belgique) est responsable de la collecte et du traitement de vos données personnelles via la plate-forme Hashting. Le traitement des données personnelles par Hashting se fait conformément à la politique de confidentialité de Hashting (https://hashting.com/privacy/).

VII. Responsabilité

34. L’Organisateur n’est pas responsable pour les coûts ou dépenses éventuels (p. ex. : connexion internet, déplacements) réalisés dans le cadre de l’Action. L’intégralité des frais pour la participation à l’Action sont à charge du participant.

35. L’Organisateur et/ou les tiers auxquels il a fait appel dans le cadre de l’Action ne sont pas responsables pour des dérangements et/ou fautes sur/dans ou relatives à l’Internet, la Page de l’Action ou tout site internet mentionnés dans ce règlement, les réseaux de câbles (ou autre réseau pertinent), le software ou hardware ainsi que pour d’éventuelles introductions et/ou traitements erronés des données personnelles.

36. L’Organisateur n’est pas responsable pour les défauts dans les Remboursement et ne fournit aucune garantie sur les Produits.  

37. Les erreurs d’impression, d’orthographe ou de composition et les fautes similaires n’ont aucune valeur et ne peuvent pas être invoquées comme voie de recours à l’encontre de l’Organisateur. 

38. L’Organisateur exclut pour le surplus toute responsabilité de l’Organisateur et/ou des tiers auxquels il a fait appel dans le cadre de l’Action, en ce compris le Remboursement et les Produits, dans les limites permises par la loi.

39. Dans le cas où cette Action est annoncée sur Facebook, Instagram ou d’autres canaux externes, il est spécifiquement souligné que cette Action n’est en aucun cas sponsorisé, approuvé ou administré par, ni associé à, Facebook, Instagram ou ces autres canaux externes, qui ne portent pas de responsabilité à cet égard.

VIII. Dispositions finales

40. Aucun élément de l’Action ou relatif à celui-ci ne peut être reproduit ou publié sans l’autorisation expresse écrite préalable de l’Organisateur.

41. Aucun droit ne découle du présent Action ou de ses résultats.

42. Si une ou plusieurs dispositions de ce règlement d’Action devait être considérée comme nulle ou être annulée en tout ou en partie, le reste de la/les dispositions en question et du règlement d’Action resteront pleinement d’application.

43. L’Organisateur se réserve le droit, de manière raisonnable et en tenant compte des circonstances concrètes, d’adapter le règlement de l’Action et/ou interrompre ou arrêter l’Action, sans annonce préalable et sans pouvoir endosser quelque responsabilité que ce soit. Le participant est tenu de contrôler ce règlement d’Action de manière régulière. 

44. L’Organisateur se réserve en outre le droit de ne pas attribuer le Remboursement en cas d’abus ou de fraude au présent règlement, sans que le participant puisse faire valoir aucun droit à l’encontre de l’Organisateur.

45. Les réclamations ou questions concernant le présent règlement et l’Action, ainsi que les demandes dans le cadre des droits que les participants peuvent faire valoir sur leurs données personnelles, doivent être envoyées par écrit à Code réponse, Service Consommateurs BE, DA 852-219-5, 1930 Zaventem, Belgique. Les participants peuvent également appeler gratuitement depuis la Belgique le 0800 20 330.

46. Ce règlement d’Action ainsi que l’Action sont soumis au droit belge et sont interprétés et exécutés conformément au droit belge. Seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents pour d’éventuels litiges relatifs à l’interprétation ou l’application du règlement d’Action et/ou de l’Action. 

****