ACTIEREGLEMENT  ”Pattex Crocodile Power-  100% Cashback”ARTIKEL 1: ORGANISATIE


Deze actie wordt georganiseerd door:

N.V. Henkel Belgium S.A. Henkel Nederland B.V   

Esplanade 1, bus 101 Brugwal 11

B-1020 Bruxelles          NL-3432 NZ Nieuwegein(hierna ‘HENKEL’ genoemd) 


ARTIKEL 2: AANVAARDING REGLEMENT


Geldige deelname aan deze actie impliceert automatisch de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit actiereglement [hierna: ‘REGLEMENT’]. Iedere deelnemer wordt derhalve geacht de inhoud van dit REGLEMENT te hebben gelezen, begrepen en zonder enige beperking te hebben aanvaard. Dit REGLEMENT is te allen tijde consulteerbaar via www.pattex.be of www.pattex.nl.


ARTIKEL 3: TERMIJN


De actie vindt plaats vanaf 01/02/2021 tot en met 31/05/2021. Inzendingen ontvangen na 31/05/2021 worden niet meer aanvaard. 


ARTIKEL 4: DEELNAME


De Pattex Crocodile Power -  100% Cashback is geldig in België, Nederland en Luxemburg voor de deelnemende Pattex producten.Om de terugbetaling te ontvangen, moet de deelnemer de volgende stappen volgen:

 1. De deelnemer koopt één van de deelnemende Pattex Crocodile Power producten in de deelnemende winkels.

 2. De deelnemer stuurt een SMS naar het telefoon nummer op de coupon of scant de QR code en vraagt via SMS of Whatsapp een unieke terugbetalingslink aan. De prijs van de SMS is die van een standaard SMS, zonder extra meerkost. Als de deelnemer de QR code scant en het WhatsApp bericht verstuurt of een SMS verstuurt, ontvangt de deelnemer een unieke en persoonlijke cashback link die 20 dagen geldig is en die maar 1 keer kan gebruikt worden om een kassabon mee op te laden.
  Via de unieke link komt de deelnemer op het promo-platform terecht. Hier vult de deelnemer; voornaam, familienaam, email adres, het aangekochte product, banknummer (in IBAN – formaat) in en upload een foto van het kassaticket.

 3. De deelnemer dient te antwoorden op de volgende 3 vragen: 

  1. Zou je dit product aanbevelen aan een vriend? 

  2. Voor welk project kocht je dit product? 

  3. Is dit de eerste keer dat je een Pattex Crocodile Power producten aankoopt?

 4. Indien de consument voldoet aan de bovenvermelde vereisten, zal de consument binnen 3 weken zijn geld terug ontvangen. 


De actie is gratis toegankelijk, op de mogelijke normale kosten van de communicatie na, met aankoopverplichting en voor elke natuurlijke persoon die in België, Nederland of Luxemburg gedomicilieerd is, met uitzondering van het personeel van HENKEL en hun familieleden. Ook het personeel van vennootschappen die op enigerlei wijze bij de ontwikkeling en/of de uitwerking van deze actie betrokken zijn en hun familieleden, wordt uitgesloten van deze actie.


Deelname aan deze actie impliceert de meerderjarigheid van de deelnemer. Indien de deelnemer jonger is dan 18 jaar (voor Belgische en Luxemburgse deelnemers), of jonger is dan 16 jaar (voor Nederlandse deelnemers) moet hij/zij de toestemming hebben gekregen van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger om geldig mee te kunnen doen aan deze actie. 


Om de kansen van individuele consumenten te vrijwaren worden geen gegroepeerde inzendingen aanvaard. Derhalve is enkel één deelname in eigen naam en voor eigen rekening toegelaten. Inzendingen met méér dan één deelnemersformulier zullen als ongeldig worden beschouwd en bijgevolg zal geen enkele inzending naar de actie mee kunnen dingen. ARTIKEL 5: VOORWAARDEN TERUGBETALING 


De deelnemer ontvangt binnen 3 weken de terugbetaling overeenkomstig met de waarde van het aangekochte product. Er wordt maximaal 1 terugbetaling per persoon en/of rekeningnummer uitgevoerd. De aankoop in de winkel moet plaatsvinden voor 31/05/2021. Deze datum moet duidelijk zichtbaar zijn op het kassaticket. 


De actie geldt niet in combinatie met andere acties of promoties van HENKEL. 


Volgende inzendingen worden niet in behandeling genomen:

- Aankopen van niet deelnemende Pattex producten;

- Inzendingen ontvangen na 31/05/2021

- Analoge en digitale inzendingen van hetzelfde kassaticket;

- Onvolledige foto’s of scans van kassatickets waarbij de vier hoeken van het kassaticket   niet duidelijk zichtbaar zijn;

- Kassatickets die op één of andere manier werden bewerkt;ARTIKEL 6: UITSLUITING & FRAUDE


HENKEL behoudt zich het recht voor een deelnemer onmiddellijk of op een later tijdstip uit te sluiten van de actie en/of andere lopende en toekomstige acties, alsook zich de terugbetaling die deelnemer in voorkomend geval reeds zou hebben ontvangen door deelname aan huidige actie, te doen terugbetalen in geval van: 

 • Onvolledigheid, incorrectheid of valsheid van de meegedeelde persoons- of andere gegevens;

 • Georganiseerde en/of collectieve (al dan niet geautomatiseerde) deelnames; 

 • Gedrag dat het goede actieverloop kan verstoren voor HENKEL en/of voor andere deelnemers; 

 • Om het even welke (poging tot) fraude of onrechtmatig optreden;

 • Om het even welke overtreding van huidig REGLEMENT;

 • Gedrag dat niet strookt met de bedrijfsfilosofie van HENKEL.


Bij vermoeden van fraude zal steeds aangifte worden gedaan bij de bevoegde autoriteiten.ARTIKEL 7: AANSPRAKELIJKHEID


HENKEL en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien: in geval van overmacht en/of in geval zich een gebeurtenis voordoet buiten de wil om van HENKEL en/of in geval van uitputting van de voorraad van deelnemende producten; bepaalde modaliteiten van deze actie en dus ook van dit REGLEMENT zouden dienen te worden gewijzigd, dan wel de actie zou moeten worden onderbroken, uitgesteld, stopgezet dan wel geannuleerd of de terugbetaling zou moeten worden uitgesteld of geannuleerd door om het even welke reden. 


HENKEL en elke andere tussenkomende persoon of vennootschap kunnen ook niet verantwoordelijk gesteld worden voor elke schade van enigerlei aard die het gevolg is van de deelname aan de actie of de toekenning van de terugbetaling. Aldus sluit HENKEL onder andere haar aansprakelijkheid uit voor fouten in verband met de (tele)communicatie, voor druk- en spelfouten of voor eventuele gebreken van de terugbetaling.


HENKEL behoudt zich het recht voor op eender welk ogenblik wijzigingen aan te brengen in het REGLEMENT. Indien enige bepaling van dit REGLEMENT nietig wordt verklaard, zullen de overige bepalingen van dit REGLEMENT onverminderd van kracht blijven.ARTIKEL 8: AUTEURSRECHTEN


Door het versturen van het deelnemingsformulier, draagt de deelnemer aan HENKEL het geheel van zijn eigendomsrechten op de foto’s over (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz…), hierin begrepen zijn eventuele auteurs -en/of persoonsrechten. 


HENKEL behoudt het recht voor om deze foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) te gebruiken voor de uitoefening van haar activiteit (vb.: publiciteit). HENKEL kan de foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.) in het publiek verspreiden of publiek maken en deze wijzigen. De deelnemer geeft uitdrukkelijk zijn toestemming om de werken te vernietigen die niet werden gekozen.


De deelnemer ziet uitdrukkelijk af van elke vergoeding met betrekking tot het verzenden van zijn deelnemingsformulier en de bijhorende foto’s (of de collages, de tekeningen, de slogans, enz.). ARTIKEL 9: BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS


HENKEL handelt conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV) van 2016/679 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


Deze gegevens kunnen worden verzameld en verwerkt afhankelijk van de gegeven toestemming, in overeenstemming met de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens: België of Luxemburg en Nederland.


Deelnemer kan zijn/haar toestemming voor de toekomst op ieder gegeven moment intrekken door te klikken op de daartoe voorziene hyperlink in hetzij het e-mailbericht ter bevestiging  van de toestemming, hetzij in de Verklaring betreffende de bescherming van gegevens: België of Luxemburg en Nederland. Het intrekken van toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van verwerking op grond van de toestemming alvorens deze werd ingetrokken.


HENKEL bewaart de persoonlijke gegevens van de deelnemer voor de duur van deze campagne.ARTIKEL 10: GESCHILLEN


In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting, zal HENKEL elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze actie te verzekeren. Haar beslissingen zijn soeverein en zonder verhaal. 


Het huidige REGLEMENT is onderhevig aan de Belgische of Nederlandse wetgeving, en wordt geïnterpreteerd en uitgevoerd conform het Belgisch (voor deelnemers gedomicilieerd in België) en Nederlands recht (voor deelnemers gedomicilieerd in Nederland). In geval er een geschil in verband met deze actie zou ontstaan, welke niet in der minne kan opgelost worden, zijn enkel de rechtbanken van Brussel (voor deelnemers gedomicilieerd in België) en Utrecht (voor deelnemers gedomicilieerd in Nederland) bevoegd.ARTIKEL 11: COMMUNICATIE


Uitgezonderd in de gevallen voorzien in onderhavig REGLEMENT, wordt over deze actie geen schriftelijke correspondentie gevoerd, noch zullen er telefonische of andere communicaties plaatsvinden, en dit noch tijdens de actie, noch na de afsluiting ervan.