ACTIEVOORWAARDEN “NESTLÉ NATURNES BIO 100% TERUGBETAALD 

 

Actie georganiseerd door Nestlé, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Birmingham Straat 221, 1070 Anderlecht (hierna ook “NESTLÉ”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

 

1.            De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende NESTLÉ NaturNes Bio producten in een winkel* gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

NESTLÉ ®-product

Korting**


1 pack NAT Beer


50% gratis na terugbetaling

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende NESTLÉ ®-product door middel van een terugbetaling toegekend.

 

2.            Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch grondgebied). Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 6 sept 021 (00:00u) tot en met 15 okt 2021 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de deelnemende NESTLE NAT Beer -producten moet aankopen en de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure. Terugbetalingsaanvraag na deze datum zullen niet meer in aanmerking komen.

 

3.            Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

  •         Je vraagt een persoonlijke cashback link aan per SMS/WhatsApp
  •          Koop 1 van de hierboven vermelde NESTLÉ NAT Beer  -producten.
  •         Open de link en vul het cashbackformulier in op het Hashting platform
  •         Laad een foto van uw kassaticket op

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.
4.            Beperkingen

Tijdens de Actieperiode wordt maximaal 1 product terugbetaald (m.n. Beperking tot 1 korting per naam/gezin/adres/gsm-nummer/email/IBAN-nummer/ticket of een combinatie van meerdere van deze parameters).

Er worden maximum 5.000 cashbacklinks uitgedeeld en 2500 terugbetalingen gedaan over de Actieperiode, die elk 20 dagen geldig zijn na ontvangst met een maximum van 5€ per terugbetaling. Het terug te betalen bedrag wordt berekend als de prijs die betaald werd in de winkel voor het deelnemende product.

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 

 5.           Persoonsgegevens

De externe partner Hashting Solutions N.V.(ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan NESTLÉ overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan NESTLÉ bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van NESTLÉ ®-acties, zal Hashitng uw gegevens bezorgen aan NESTLÉ . In dat geval zal de verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de NESTLÉ ®-privacyverklaring beschikbaar op de website van NESTLÉ ®.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Nestlé kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit of eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. Ouders). Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van terugbetaling.

De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Nestlé verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Nestlé enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.

 

Als je vragen over deze actie hebt, neem contact op met:

§  +32 (0) 25295525

§  https://www.nestle.be/nl/info

§  Birminghamstraat 221, 1070 Anderlecht, BelgïeCONDITIONS DE L’ACTION « NESTLÉ NATURNES BIO 100% remboursé»

Action organisée par Nestlé, dont le siège social est établi à Rue de Birmingham 221, 1070 Anderlecht, Belgique (ci-après également " NESTLÉ ", "Nous", "notre").

 

1.            Les promotions et les produits concernés par les promotions

À l’achat, en magasin*, des produits NESTLÉ NaturNes Bio suivants, bénéficiez des promotions mentionnées ci-dessous, sous réserve que les conditions de l’action soient remplies :

Produit NESTLÉ

Promotion**


1 pack NAT Ourson

50% gratuit après remboursement

* Les magasins participant à l’action sont mentionnés à l’article 2.

** Les promotions ne sont octroyées qu’après l’achat du produit en question de la marque NESTLÉ ® et ce par un remboursement.

 

2.            Validité de l’action

L’action est valable uniquement en Belgique (pour les achats effectués dans le magasin de votre choix sur le territoire belge). Les participants doivent avoir au moins 18 ans. Les mineurs doivent avoir la permission d'un parent ou d'un tuteur.

L’action se déroule du6sept 2021 (00:00h) jusqu’au 15 oct 2021 (23:59h) (ci-après « la Période d’action »). Les participants doivent donc acheter les produits participants de la marque NESTLÉ NAT Ourson et en demander le remboursement endéans cette Période d’action.  Les demandes de remboursements reçues après cette date ne seront plus prises en compte.

 

3.            Participation à l’action et remboursement de la remise

La participation à l’action se déroule comme suit :

  •         Demandez un lien cashback per SMS/WhatsApp
  •      Achetez 1 produit précité de la marque NESTLÉ NAT Ourson
  •         Suivez le lien et remplissez le formulaire de cashback sur la plateforme de Hashting.
  •         Téléchargez la photo de votre ticket de caisse.

Le remboursement de votre produit ou de votre remise sera effectué par virement sur votre compte bancaire par notre partenaire externe Hashting B.V.B.A. endéans les 30 jours suivant la réception de vos données.

En participant à cette action, vous acceptez sans réserve ces termes et conditions, qui sont publiés sur le site web de la promotion.

 

4.            Limitations

Pendant toute la Période d’action vous ne pouvez bénéficier que d'un remboursement. La limite est déterminée par nom/foyer/adresse postale/adresse mail/numéro IBAN/ticket de caisse ou une combinaison de plusieurs de ces paramètres.

Un maximum de 5.000 liens sont mis à disposition et un maximum de 2.500 remboursements seront effectué pendant la période de l'Action avec un maximum de 5€ par remboursement. Le montant à rembourser est calculé comme le prix payé en magasin pour le produit participant.

Aucune suite ne sera donnée à des participations tardives et/ou incomplètes et/ou illisibles.


Pour tout ce qui n'est pas couvert par ces conditions, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la promotion. En cas de circonstances particulières, nous pouvons également, et si nécessaire, ajuster ces conditions. Notre responsabilité ne peut être engagée si la promotion doit être modifiée ou annulée en raison de circonstances spéciales. Nous ne sommes également pas responsables des dommages qui auraient été causés par notre faute, sauf en cas de non-respect des engagements qui constituent l'une des principales obligations de la convention.

 

5.            Données à caractère personnel


Le partenaire externe Hashting Solutions N.V.(inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0506.722.951, ayant son siège social à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49) est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel pour l’exécution de la présente promotion. Vos données à caractère personnel seront reprises dans la banque de données de Hashting et utilisées uniquement dans le cadre de cette action. Elles ne seront pas communiquées à NESTLÉ, ni à des tiers à des fins commerciales. Hashting transmettra uniquement à NESTLÉ une analyse régionale anonymisée au terme de l’action. Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise avec cette analyse.


En cochant, dans le bas du formulaire de participation, que vous souhaiteriez être tenu au courant des actions de NESTLÉ, Hashting communiquera vos coordonnées à Nestlé. Dans ce cas le traitement de vos données à caractère personnel se fera conformément à la politique de protection de la vie privée disponible sur le site internet de NESTLÉ


Les participants ont l'obligation de fournir des informations correctes, précises et complètes. Nestlé pourra demander aux Participants de fournir la preuve de leur identité ou l'éventuel accord d'un tiers (par ex. parents). Les Participants qui communiqueront des données incorrectes ne seront pas pris en compte pour l'attribution du remboursement.


Les données personnelles fournies par le Participant dans le cadre de l’Action seront enregistrées dans un fichier de données qui sera traité conformément aux dispositions des lois en vigueur relatives à la protection de la vie privée et au traitements de données à caractère personnel. Ce fichier ne sera utilisé que dans le cadre de la présente Action. Les participants auront le droit de consulter, corriger ou supprimer ces données. Le participant qui demandera la suppression de ses données pendant la durée de l’Action acceptera que sa participation soit automatiquement annulée dans la mesure où l'enregistrement dans la liste des Participants suppose impérativement une inscription.

 

6. Litiges

En cas de litige, seuls les cours et tribunaux de Bruxelles sont compétents, sans préjudice du droit du consommateur de porter l'affaire devant un tribunal de son lieu de résidence. La loi belge est applicable.

 

Pour toute question par rapport à la présente promotion, veuillez contacter :

§  +32 (0) 25295525

§  https://www.nestle.be/fr/info

§  Rue de Birmingham 221, 1070 Anderlecht, Belgique