(version française en bas)


Algemene voorwaarden van Mentos Suikervrij 100% terugbetaald.

 

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Mentos Suikervrij nu 100% terugbetaald ("Actie"), georganiseerd door Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Nederland, ("Organisator"). De Actie wordt uitgevoerd door Hashting N.V., ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer BE0672.979.070 met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België en gesponsord door ("Hashting").

 

Artikel 1. De kortingen en de producten waarop zij van toepassing zijn

 

Als aan alle voorwaarden is voldaan, hebt u recht op 100% terugbetaling van de door u betaalde productprijs* (tot een maximum van €2,00 als u de Mentos Suikervrij in een winkel in België koopt.

 

*Wanneer u de Mentos Suikervrij heeft gekocht aan de consumentenadviesprijs van €1,75 dan krijgt u 100% terugbetaald hiervan, ofwel een bedrag van €1,75

 

Artikel 2. Geldigheid van de promotie

 

De Actie is alleen geldig voor aankopen in een winkel van uw keuze in België.

 

Deelnemers moeten ten minste 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten toestemming hebben van een ouder of voogd. Elke deelnemer mag slechts eenmaal aan de actie deelnemen.

 

De Actie loopt van 10 januari 2022 (00:00) tot 30 januari 2022 (23:59) (hierna de "Actieperiode"). De Mentos Suikervrij dient tijdens de Actieperiode gekocht te zijn om in aanmerking te komen voor terugbetaling via de hieronder beschreven procedure.

 

Het maximale aantal uitbetalingen van deze actie is 10.500 in totaal. Indien het maximale aantal Deelnemers is bereikt vóór het einde van de Actieperiode behoudt de Organisator zich het recht voor de Actie stop te zetten.

 

Artikel 3. Deelname aan de promotie en terugbetaling van de korting

 

Deelname aan de promotie is als volgt:

 

- Koop Mentos Suikervrij binnen de Actieperiode.

- U komt op de landingspagina van deze Actie via een link van een social media post van Mentos Suikervrij.

- Op de landingspagina kunt u aangeven of u de unieke cashbacklink via WhatsApp of via SMS wilt ontvangen.

- Klik op de link die u onmiddellijk na verzending van de code ontvangt.

- Vul het deelnameformulier in binnen 10 dagen na ontvangst van de link, anders is de link niet meer geldig.

 

De korting zal u binnen 30 dagen na ontvangst van uw gegevens worden terugbetaald door overschrijving op uw bankrekening door Hasting. Door aan deze Actie deel te nemen, aanvaardt u onvoorwaardelijk de voorwaarden die op de actiewebsite zijn gepubliceerd.

 

Artikel 4. Beperkingen

 

U hebt recht op maximaal één korting (d.w.z. maximaal één korting per mobiel telefoonnummer, e-mailadres en IBAN-nummer) tijdens de Actieperiode.

 

Te late en/of onvolledige en/of onleesbare inzendingen worden niet in behandeling genomen.

 

In alle gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, kunnen wij de nodige maatregelen treffen om het goede verloop van de Actie te waarborgen. De Organisator kan deze voorwaarden ook aanpassen indien bijzondere omstandigheden dat vereisen. Noch de Organisator, noch de Sponsor kunnen aansprakelijk worden gesteld als de Actie moet worden gewijzigd of geannuleerd als gevolg van bijzondere omstandigheden.

 

 Artikel 5. Privacy en Bescherming Persoonsgegevens

 

Organisator is verantwoordelijk voor het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een bestand van Hashting en zullen alleen voor deze Actie worden gebruikt. De rechtsgrondslag voor deze verwerking is de vervulling van deze voorwaarden en het rechtmatige belang van de Organisator en Hashting. Uw persoonlijke gegevens worden niet gedeeld met de Organisator of een derde partij, Hashting zal de Organisator alleen voorzien van een anonieme regionale evaluatie na de voltooiing van de Actie. (kijk voor meer info op: hashting.com/dpo )

De deelnemer garandeert dat de door hem/haar verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn.

In overeenstemming met de toepasselijke wetten inzake bescherming van persoonsgegevens deelt Organisator aan deelnemers mede dat persoonsgegevens kunnen worden verzameld en verwerkt door Hashting als gevolg van het akkoord gaan met deze voorwaarden en dat de persoonsgegevens zullen worden vastgelegd en verwerkt onder de zeggenschap van Organisator. De deelnemer stemt uitdrukkelijk in met de verzameling en verwerking van voornoemde persoonsgegevens op basis van deelname aan de Actie met als doel het kunnen uitbetaling van het aankoopbedrag.

Organisator deelt aan de deelnemers mede dat persoonsgegevens niet zullen worden doorgegeven aan een andere partij dan Organisator of een ander bedrijf dat deel uitmaakt van de Organisator Groep (dat zich mogelijk buiten de Europese Unie bevindt) of enig ander bedrijf dat geen verwerkersrelatie heeft met Organisator, en uitsluitend zullen worden doorgegeven ten behoeve van het in stand houden van de genoemde contractuele relatie.

Hashting bewaart persoonsgegevens voor zolang als dat noodzakelijk is om de Overeenkomst te kunnen uitvoeren of om te voldoen aan een wettelijk voorschrift dat mogelijk aan Hashting de verplichting oplegt om de gegevens voor een langere periode te bewaren.

Organisator informeert deelnemers over het recht om persoonsgegevens in te zien, het recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens, of om de verwerking te beperken of om daartegen bezwaar te maken, alsook over het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Voor alle zaken die betrekking hebben op de bescherming van persoonsgegevens en voor het uitoefenen van de voornoemde rechten, kan er een verzoek worden gericht tot Organisator, aan het adres dat aan het begin van het contract staat vermeld.

Organisator informeert deelnemers over het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

 

 

Artikel 6. Juridische geschillen

 

In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om een vordering in te stellen bij de rechtbank van zijn woonplaats.

 

 

 

 

 

 

 

Conditions générales de Mentos Sans Sucre maintenant remboursé à 100%.

 

 

 Les présentes conditions générales s'appliquent à la campagne Mentos Sans Sucre maintenant remboursée à 100 % (" Campagne "), organisée par Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete Inval 20, 4815 HK Breda, Pays-Bas, (" Organisateur "). L'Action est réalisée par Hashting S.A., inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises sous le numéro BE0672.979.070 dont le siège social est situé à 2547 Lint, Veldstraat 49, Belgique et sponsorisée par ("Hashting").

 

 

Article 1. les remises et les produits auxquels elles s'appliquent

 

 

Si toutes les conditions sont remplies, vous avez droit à un remboursement à 100% du prix du produit* que vous avez payé (jusqu'à un maximum de 2,00 €) lorsque vous achetez les Mentos Sans Sucre dans un magasin en Belgique.

 

*Si vous avez acheté les Mentos Sans Sucre au prix de détail recommandé de 1,75 €, vous aurez droit à un remboursement à 100% de ce prix, soit un montant de 1,75 €.

 

 Article 2. Validité de la promotion

 

 La promotion est uniquement valable pour des achats dans un magasin de votre choix en Belgique.

 

Les participants doivent être âgés d'au moins 18 ans. Les mineurs doivent avoir l'autorisation d'un parent ou d'un tuteur. Chaque participant ne peut prendre part qu'une seule fois à la promotion.

 

 La promotion se déroule du 10 janvier 2022 (00:00) au 30 janvier 2022 (23:59) (ci-après la "période de promotion"). Les Mentos Sans Sucre doivent avoir été achetés pendant la période de promotion afin d'être admissibles à un remboursement selon la procédure décrite ci-dessous.

 

 Le nombre maximum de paiements de cette promotion est de 10 500 au total. Si le nombre maximal de participants est atteint avant la fin de la période de promotion, l'Organisateur se réserve le droit d'interrompre la promotion.

 

 

Article 3. Participation à la promotion et au remboursement de la réduction

 

 

La participation à la promotion est la suivante :

 

- Achetez des Mentos Sans Sucre pendant la période de promotion.

- Vous serez amené à la page de destination de cette promotion par un lien provenant d'un post de Mentos Sans Sucre sur les médias sociaux.

- Sur la page de destination, vous pouvez indiquer si vous souhaitez recevoir le lien unique de cashback par WhatsApp ou par SMS.

- Cliquez sur le lien que vous recevrez immédiatement après avoir envoyé le code.

- Veuillez remplir le formulaire de participation dans les 10 jours suivant la réception du lien, sinon le lien ne sera plus valable.

 

 La remise vous sera remboursée dans les 30 jours suivant la réception de vos informations par virement sur votre compte bancaire par Hasting. En participant à cette promotion, vous acceptez sans condition les conditions publiées sur le site web de la promotion.

 

 

Article 4. Restrictions

 

 Vous avez droit à un maximum d'une réduction (c'est-à-dire un maximum d'une réduction par numéro de téléphone mobile, adresse e-mail et numéro IBAN) pendant la période promotionnelle.

 

Les inscriptions tardives et/ou incomplètes et/ou illisibles ne seront pas prises en compte.

 

 

 

Dans tous les cas non couverts par les présentes conditions générales, nous pouvons prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon déroulement de la campagne. Le promoteur peut également modifier les présentes conditions générales si des circonstances particulières l'exigent. Ni le promoteur ni le sponsor ne peuvent être tenus responsables si la promotion doit être modifiée ou annulée en raison de circonstances particulières.

 

 

 Article 5. Vie privée et protection des données personnelles

 

Le promoteur est responsable de la collecte et du traitement de vos données personnelles. Vos données personnelles seront stockées dans un fichier Hashting et ne seront utilisées que pour cette campagne. La base juridique de ce traitement est le respect de ces conditions et l'intérêt légitime de l'Organisateur et de Hashting. Vos données personnelles ne seront pas partagées avec le promoteur ou un tiers, Hashting fournira uniquement au promoteur une évaluation régionale anonyme à l'issue de l'action. (Pour plus d'informations, veuillez consulter : hashting.com/dpo )

 

Le participant garantit que les données qu'il a fournies sont correctes, à jour et complètes.

 

Conformément aux lois applicables en matière de protection des données, l'Organisateur informe les participants que des données personnelles peuvent être collectées et traitées par Hashting en raison de l'acceptation des présentes conditions générales et que les données personnelles seront enregistrées et traitées sous le contrôle de l'Organisateur. Le participant consent expressément à la collecte et au traitement des données personnelles susmentionnées sur la base de sa participation à la Campagne aux fins du paiement du prix d'achat.

 

L'Organisateur informe les participants que les données personnelles ne seront pas transmises à une partie autre que l'Organisateur ou toute autre société faisant partie du Groupe Organisateur (qui peut être située en dehors de l'Union européenne) ou toute autre société qui n'a pas de relation de traitement avec l'Organisateur, et ne seront transmises qu'aux fins du maintien de la relation contractuelle susmentionnée.

 

Hashting conservera les données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour exécuter le Contrat ou pour se conformer à une exigence légale qui peut imposer à Hashting l'obligation de conserver les données pendant une période plus longue.

 

L'organisateur informe les participants du droit de consulter les données personnelles, du droit de rectification ou de suppression des données personnelles, ou du droit de restreindre le traitement ou de s'y opposer, ainsi que du droit à la portabilité des données. Pour toute question relative à la protection des données personnelles et à l'exercice des droits susmentionnés, une demande peut être adressée à l'Organisateur à l'adresse indiquée au début du contrat.

 

L'organisateur informera les participants de leur droit de déposer une plainte auprès d'une autorité de surveillance.

 

 Article 6. Litiges juridiques

 

 

En cas de litige, les tribunaux de Bruxelles sont seuls compétents, sans préjudice du droit du consommateur d'introduire une action devant les tribunaux de son lieu de résidence.