REGULAMIN PROMOCJI

General Mills Häagen-Dazs 2021 R.

 

I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin („Regulamin”) będzie mieć przeważające znaczenie w przypadku jakichkolwiek niezgodności z innymi komunikatami, w tym materiałami reklamowymi lub promocyjnymi. Instrukcje dotyczące zgłoszeń i roszczeń stanowić będą część niniejszego Regulaminu. Uznaje się ponadto, że uczestnicy poprzez swoje uczestnictwo akceptują niniejszy Regulamin i będą nim związani. Prosimy o zachowanie kopii dla potrzeb własnych.

Promotor poważnie podchodzi do kwestii ochrony danych. Poprzez uczestnictwo w promocji uczestnicy potwierdzają, iż zapoznali się z Polityką prywatności i akceptują niniejszy Regulamin promocji. Przekazując jakiekolwiek informacje, jakie są wymagane na potrzeby uczestnictwa w promocji, uczestnicy zgadzają się, że ich informacje będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) i ustawą o ochronie danych z 2018 r.

 

 

 1. Niniejszy regulamin znajduje zastosowanie do „Promocji cashback Häagen-Dazs” (zwanej dalej „Promocją") organizowanej przez Häagen-Dazs (zwanego dalej „Promotorem”), z siedzibą i głównym miejscem prowadzenia działalności pod adresem: Avenue Reverdil 12-14, 1260 Nyon, Switzerland. W promocji uczestniczyć mogą wyłącznie mieszkańcy Poslka, którzy ukończyli 18 lat, z wyłączeniem (a) pracowników Promotora, ich partnerów lub członków ich rodziny zamieszkałych pod jednym dachem oraz (b) osób, które bezpośrednio lub pośrednio są zaangażowane w organizację niniejszej Promocji.
 2. Poprzez uczestnictwo w niniejszej Promocji uczestnicy akceptują niniejszy Regulamin Promocji w pełnym zakresie.
 3. Celem Promocji jest promowanie produktów sprzedawanych pod marką Häagen-Dazs (zwanej dalej „Marką”).
 4. W Promocji oferowany jest maksymalny cashback w kwocie 21,99PLN za jeden produkt. Kwota cashback jest stała i wynosi 21,99PLN za jeden produkt. Przyznawana jest ona za zakup wyłącznie 1 (jednego) produktu spośród poniższych produktów kwalifikowalnych:
  1. Jakikolwiek kubek lodów Häagen-Dazs o wielkości 460ml
 5. Jeśli produkt kupiony jest ze zniżką i jego cena spadnie poniżej kwoty 21,99PLN, kwota cashback podlega zmniejszeniu tak, żeby odpowiadała cenie zakupu zapłaconej w promocji zgodnie z ważnym paragonem wystawionym przez jednego z uczestniczących sprzedawców detalicznych (Biedronka, Carrefour, Auchan, Tesco, Lidl, Kaufland, L’eclerc). Oferta jest ograniczona łącznie do 1000 ofert cashback, przyznawanych na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Promocja zakończy się o godz. 23:59 dnia 30.04.2021 r. lub wtedy, kiedy przesłanych zostanie 1000 unikalnych, prawdziwych i ważnych zgłoszeń – w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. W przypadku otrzymania maksymalnej liczby zgłoszeń przed datą końcową uczestnicy po kliknięciu w link promocji zostaną niezwłocznie powiadomieni o zakończeniu promocji. W okresie promocji jedna osoba lub jedno gospodarstwo domowe nie może ubiegać się o więcej niż jeden cashback.
 6. Produkty i Zalecana Cena Detaliczna (ZCD):
  1. Jakikolwiek kubek lodów Häagen-Dazs o wielkości 460ml, o cenie do 21,99PLN
 7. Uczestnicy otrzymają kwotę cashback wykazaną na paragonie, lecz nie więcej niż 21,99PLN, pod warunkiem poprawnego przesłania ważnego paragonu potwierdzającego zakup produktu w określonym okresie promocji. Przyjmowane będą jedynie ważne zgłoszenia. Ważne zgłoszenie obejmować będzie wypełniony, czytelny formularz on-line, zawierający:

      Imię i nazwisko zgłaszającego;

      Aktualny i ważny adres e-mail;

      Dane rachunku bankowego lub konta PayPal, na który zwrot zostanie wysłany;

      Zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych – Tak lub Nie – pole wyboru;

      Wgrane zdjęcie ważnego paragonu zgodnie z powyższym, na którym widnieje jeden z uczestniczących produktów Häagen-Dazs, zakupiony pomiędzy godz. 00.01 dnia 01.03.2021 r. a godz. 23:59 dnia 30.04.2021 r.

      Promotor zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wgranych zdjęć paragonów/dowodów zakupu, które:

      Są nieostre/niewyraźne;

      Nie pokazują w sposób wyraźny stosownego produktu;

      Są stare, nieaktualne lub pochodzą spoza okresu promocji;

      Pokazują lokalizacje sklepów spoza określonego obszaru promocji;

      Nie są unikalne dla danej osoby.

      Promotor zastrzega sobie wedle własnego uznania prawo do dyskwalifikacji osób manipulujących paragonami lub zmieniających je. Próby przesłania nieważnego paragonu mogą skutkować zamrożeniem zgłoszenia uczestnika i potencjalnie usunięciem zgłoszenia.

 1. Oferta dotyczy zakupów dokonanych od godz. 00.01 w dniu 01.03.2021 r. do godz. 23:59 dnia 30.04.2021 r. lub do momentu wyczerpania maksymalnej liczby zgłoszeń. Uczestniczące produkty należy zakupić u jednego z uczestniczących sklepów detalicznych:  Biedronka, Carrefour, Auchan, Tesco, Lidl, Kaufland, L’eclerc; dostępne są one do wyczerpania zapasów.
 2. Przyjęte zostanie maksymalnie 1000 zgłoszeń cashback.
 3. Oferta dostępna jest dla zakupów w sklepie stacjonarnym dokonanych do wskazanej daty końcowej. Zakupy internetowe, aby się kwalifikować, muszą być dostarczone nie później niż do godziny 23:59 we wskazanej dacie końcowej.
 4. Zakwalifikowani uczestnicy mogą do godz. 23:59 dnia 30.04.2021 r. złożyć wniosek o cashback, jeśli produkt został zakupiony w okresie promocji. Wszystkie oferty dostarczane są przez Promotora, nie zaś przez sprzedawców detalicznych, u których zakupiono produkt.
 5. ZCD służy wyłącznie celom informacyjnym, zaś faktyczna cena sprzedaży ustalana jest wedle uznania sprzedawcy detalicznego i może się różnić u różnych sprzedawców detalicznych.

Niniejszej oferty nie można łączyć z innymi ofertami promocyjnymi lub kuponami. Niniejsza oferta podlega Regulaminowi.

 1. Promocja zostaje ogłoszona za pośrednictwem następujących kanałów: mediów społecznościowych Häagen-Dazs, newsletterów CRM i serwisów społecznościowych partnerów.

 

II. Uczestnictwo

 

 1. W promocji uczestniczyć mogą wyłącznie obywatele Polska, którzy ukończyli 18 lat.
 2. Poniższe osoby nie mogą brać udziału w promocji: (a) pracownicy Promotora, ich partnerzy lub członkowie ich rodziny zamieszkali pod jednym dachem oraz (b) osoby, które bezpośrednio lub pośrednio są zaangażowane w organizację niniejszej Promocji w jakimkolwiek zakresie.
 3. Uczestnictwo zorganizowane lub zbiorowe stanowi nadużycie i będzie skutkować automatycznym wykluczeniem z promocji.
 4. Uczestnictwo jest osobiste i imienne; uczestnik nie może w żadnym wypadku uczestniczyć w imieniu innych osób.
 5. Promotor zastrzega sobie prawo do wykluczenia z Promocji uczestnika, który podał niepoprawne lub nieprawdziwe dane osobowe.
 6. Niedozwolone są nieuczciwe praktyki, w tym m.in. skrypty, oprogramowanie, roboty lub adresy e-mail bądź jakiekolwiek inne procedury, które umożliwiają zautomatyzowanie uczestnictwa bez udziału fizycznego lub ogólnie obejście Regulaminu Promocji mające na celu uczestniczenie w promocji w sposób nieuprawniony lub nieuczciwy. Promotor zastrzega sobie prawo do wykluczenia z niniejszej Promocji i przyszłych promocji organizowanych przez Promotora uczestnika, który naruszył niniejszej postanowienie.

 

III. Przebieg Promocji i ustalenie uczestnika

 

 1. Żeby wziąć udział w Promocji, uczestnik musi w Okresie Promocji:
  1. zakupić 1 (jeden) kubek lodów Häagen-Dazs o wielkości 460ml
  2. zachować kopię paragonu, wyraźnie potwierdzającego zakup dokonany w odpowiednim okresie.
  3. postępować zgodnie z instrukcjami i podać wymagane dane, w tym imię, nazwisko, ważny adres e-mail, dane rachunku bankowego (IBAN) lub konta PayPal, oraz wgrać na Stronę Promocji zdjęcie pokazujące ważny paragon.
 2. Dozwolone jest maksymalnie jedno zgłoszenie na osobę/gospodarstwo domowe.

 

IV. Zwrot

 

 1. W przypadku spełnienia wszystkich warunków uczestnik otrzyma Zwrot w terminie 28 dni od otrzymania wypełnionego, ważnego zgłoszenia.
 2. Uczestnik otrzyma Zwrot na swój rachunek bankowy lub swoje konto PayPal przelewem dokonanym przez naszego zewnętrznego partnera, Hashting UK Ltd.
 3. W przypadku braku reakcji (w stosownym terminie) lub jakiegokolwiek innego naruszenia (np. gdy okaże się, że uczestnik nie spełnia warunków uczestnictwa) Promotor zastrzega sobie prawo do nieprzyznania Zwrotu.
 4. Zwrotów nie można wymienić na gotówkę ani inne towary lub usługi. Zwrot nie podlega podziałowi i może zostać przyjęty tylko wtedy, gdy zostaje przyznany osobie, która złożyła pierwotne zgłoszenie.

 

V. Dane osobowe

 

 1. Ochrona danych: Promotor będzie wykorzystywać przekazane dane osobowe wyłącznie na potrzeby zarządzania promocją i w razie konieczności weryfikacji zgłoszeń, w żadnym innym celu, chyba że użytkownik udzielił zgody i zgodził się na otrzymanie komunikatów marketingowych w przyszłości. W ramach niniejszej promocji, jeśli użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie ogólnego komunikatu marketingowego, użytkownik może nadal otrzymywać wiadomości e-mail w zakresie niniejszej promocji, lecz tylko dotyczące zwrotu. Dane osobowe użytkownika będą w każdym czasie objęte obowiązkiem zachowania poufności i będą przechowywane zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Polityka prywatności Promotora dostępna jest pod adresem:  https://www.generalmills.com/en/Company/privacy-policies/privacy-policy-PL Użytkownik może zażądać dostępu do swoich danych osobowych, poprawienia nieścisłości lub usunięcie danych, wysyłając wiadomość: https://contactus.generalmills.com/?page=http://www.generalmills.com
 2. Poprzez uczestnictwo w promocji użytkownik zgadza się na wykorzystanie jego danych osobowych w sposób opisany w niniejszym dokumencie. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć swoją zgodę. Na potrzeby niniejszej promocji żądanie usunięcia danych osobowych może zostać zrealizowane dopiero po zakończeniu promocji.
 3. Dane zgromadzone przez Hashting UK Ltd będą wykorzystywane wyłącznie na potrzeby realizacji Zwrotu zgodnie z polityką prywatności Hashting, dostępną pod adresem: www.hashting.com/privacy.

 

VI. Odpowiedzialność

 

 1. Promotor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty i wydatki (takie jak koszt połączenia internetowego i podróży) poniesione w ramach Promocji. Pełen koszt uczestnictwa w Promocji ponosi uczestnik.
 2. Ograniczenie odpowiedzialności: Promotor, jego przedstawiciele ani żadna osoba powiązana zawodowo z Promocją nie przyjmują jakiejkolwiek odpowiedzialności za:
  1. Błędnie lub niepoprawnie wprowadzony kod ani za niepomyślne lub wadliwe przesłanie danych elektronicznych.
  2. Nieupoważniony dostęp do danych, kradzież, zniszczenie lub zmianę danych na jakimkolwiek etapie w czasie niniejszej Promocji. Awarię linii komunikacyjnych z jakiegokolwiek powodu w odniesieniu do jakiegokolwiek urządzenia, systemu, sieci, linii, satelity, serwera, komputera lub dostawców zatrudnionych w jakimkolwiek aspekcie niniejszej Promocji.
  3. Brak dostępu do Internetu, strony internetowej lub dowolnego połączenia powyższych.
  4. Niestety nie ponosimy odpowiedzialności za awarię systemu informatycznego strony internetowej.
 3. Promotor lub osoby trzecie zaangażowane w Promocję nie są odpowiedzialne za usterki lub awarie Internetu, Strony Promocji lub jakiejkolwiek strony internetowej powołanej w niniejszym Regulaminie, sieci kablowej (lub jakiejkolwiek innej sieci), oprogramowania lub sprzętu ani za możliwe niepoprawne wprowadzenie lub przetwarzanie danych osobowych.
 4. W przypadku, gdyby niniejsza Promocja była reklamowana na Facebooku, Instagramie lub na innym zewnętrznym kanale, wyraźnie zastrzega się, że niniejsza Promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana czy aprobowana przez Facebook, Instagram lub jaki inny zewnętrzny kanał ani z nimi powiązana, zaś takie kanały nie ponoszą za nią odpowiedzialności.

 

VII. Postanowienia końcowe

 

 1. Żadna część Promocji lub żaden element z nią związany nie może zostać odtworzony lub opublikowany bez wyraźnej, uprzedniej zgody Promotora wyrażonej w formie pisemnej.
 2. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu Promocji zostało uznane za nieważne lub podlegało unieważnieniu w całości lub części, pozostała część danego postanowienia i całego Regulaminu Promocji będzie nadal znajdować pełne zastosowanie.
 3. W przypadku okoliczności będących poza racjonalną kontrolą Promotora i tylko wtedy, gdy nie można tego uniknąć, Promotor i jego partnerzy na potrzeby promocji zastrzegają sobie prawo odwołania lub zmiany promocji lub niniejszego Regulaminu na jakimkolwiek etapie, przy czym podejmą starania, żeby zminimalizować skutek powyższego na uczestników, aby uniknąć niepotrzebnego rozczarowania.
 4.  Uczestnik ma obowiązek regularnego sprawdzania niniejszego Regulaminu Promocji.
 5. Promotor zastrzega sobie również prawo do odmowy przyznania Zwrotu w przypadku nadużycia lub naruszenia niniejszego Regulaminu.
 6. Skargi lub zapytania dotyczące niniejszego Regulaminu lub Promocji, jak również żądania w odniesieniu do praw uczestników w zakresie ich danych osobowych:https://contactus.generalmills.com/?page=http://www.generalmills.com
 7. Promocja i niniejszy Regulamin podlegają prawu Polski, przy czym wszelkie spory dotyczące interpretacji niniejszych warunków podlegają wyłącznej kompetencji lokalnych sądów uczestnika.
 8. W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostało uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub z innego powodu niewykonalne, takie postanowienie zostanie wyłączone i usunięte z niniejszego Regulaminu, zaś wszystkie pozostałe postanowienia zachowają swoją pełną moc prawną.

 

Promotor: General Mills International. Avenue Reverdil 12-14, 1260 Nyon, Switzerland