ACTIEVOORWAARDEN “ELVEA 100% TERUGBETAALD 

 

Actie georganiseerd door Charlier Brabo Group, met maatschappelijke zetel gevestigd en kantoorhoudende te Boomse Steenweg 28, 2630 Aartselaar, België (hierna ook “ELVEA”, “wij”, “we”, “ons”, “onze”).

 

1.            De kortingen en de producten die hiervoor in aanmerking komen

Mits aan alle voorwaarden voldaan is, kunt u bij aankoop van de volgende ELVEA producten in een winkel* gevestigd in België van de hierna vermelde kortingen genieten:

ELVEA ®-product

Korting**

Elvea, Pastasaus Tradizionale 400g

Elvea, Pastasaus Basilico 400g

Elvea, Pastasaus Arrabbiata 400g

100% gratis na terugbetaling

* De deelnemende winkels worden hierna vermeld in artikel 2.

**De kortingen worden pas na aankoop van het desbetreffende ELVEA ®-product door middel van een terugbetaling toegekend.

 

2.            Geldigheid van de actie

De actie is uitsluitend geldig in België (m.a.w. voor aankopen in een winkel naar keuze op het Belgisch grondgebied). Deelnemers moeten minstens 18 jaar oud zijn. Minderjarigen moeten de toestemming hebben van een ouder of een voogd.

De actie loopt van 5 januari 2021 (00:00u) tot en met 30 Juni 2021 (23:59u) (hierna de “Actieperiode”). Dit betekent dat u tijdens deze Actieperiode de deelnemende ELVEA-producten moet aankopen en de terugbetaling van uw korting moet aanvragen via de hierna bepaalde procedure. Terugbetalingsaanvraag na deze datum zullen niet meer in aanmerking komen.

 

3.            Deelname aan de actie en terugbetaling van de korting

De deelname aan de actie verloopt als volgt:

 

  •  Je ontvangt jouw persoonlijke en unieke cashback link per SMS/WhatsApp
  • Deze link is 20 dagen geldig na ontvangst
  • Koop 1 van de hierboven vermelde Elvea -producten.
  • Open de link en vul het cashbackformulier in op het Hashting platform
  • Laad een foto van uw kassaticket op

 

De terugbetaling van de korting wordt binnen de 30 dagen na ontvangst van uw gegevens geregeld door storting op uw bankrekening door onze externe partner Hashting.

 

In het kader van de actie behouden we ons het recht om een u reminder SMS te sturen om uw terugbetaling aan te vragen via het platform alsook u te contacteren voor een kort tevredenheidsonderzoek.

Door deel te nemen aan deze actie, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze voorwaarden, die worden gepubliceerd op de actiewebsite.4.            Beperkingen

Tijdens de Actieperiode wordt maximaal 1 product terugbetaald (m.n. Beperking tot 1 korting per naam/gezin/adres/gsm-nummer/email/IBAN-nummer/ticket of een combinatie van meerdere van deze parameters).

Er worden maximum 10.000 terugbetalingen gedaan over de Actieperiode, die elk 20 dagen geldig zijn na ontvangst met een maximum van 5€ per terugbetaling. Het terug te betalen bedrag wordt berekend als de prijs die betaald werd in de winkel voor het deelnemende product.

Er wordt geen gevolg gegeven aan laattijdige en/of onvolledige en/of onleesbare deelnemingen.

Niets uit of met betrekking tot deze Actie mag worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Organisator.

Voor alles wat niet in deze voorwaarden is geregeld, kunnen wij de nodige maatregelen nemen om de actie goed te laten verlopen. In geval van bijzondere omstandigheden, mogen we tevens deze voorwaarden aanpassen waar nodig. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld indien de actie door bijzondere omstandigheden gewijzigd of geannuleerd moet worden. We zijn ook niet aansprakelijk voor schade die door onze fout zou zijn veroorzaakt, tenzij voor het niet-uitvoeren van verbintenissen die één van de voornaamste prestaties vormen van de overeenkomst.

 

 5.           Persoonsgegevens

De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan Charlier Brabo Group overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Charlier Brabo Group bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

Wanneer u op de weblink aankruist dat u op de hoogte wil blijven van Elvea-acties, zal Hashting uw gegevens overmaken aan Charlier Brabo Group. De verwerking van uw persoonsgegevens geschieden conform de Charlier Brabo Group-privacyverklaring beschikbaar op de website van ELVEA.

Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie. Charlier Brabo Group kan deelnemers verzoeken bewijs te leveren van hun identiteit of eventueel benodigde toestemming van een ander (bijv. Ouders). Deelnemers die onjuiste persoonsgegevens insturen, komen niet in aanmerking voor het uitreiken van terugbetaling.

De door de Deelnemer in verband met de Actie aan Elvea verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand dat verwerkt zal worden conform de bepalingen van de geldende wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens. Dit bestand zal door Hashting enkel gebruikt worden in het kader van huidige Actie. Deelnemers hebben het recht tot inzage, verbetering of schrapping van deze gegevens. De deelnemer die de verwijdering van zijn gegevens vraagt tijdens het verloop van de Actie aanvaardt dat zijn deelname hierdoor automatisch wordt beëindigd aangezien men zonder registratie niet in de lijst der deelnemers kan worden opgenomen.

6.  Geschillen

In geval van geschillen zijn enkel de hoven en rechtbanken van Brussel bevoegd, onverminderd het recht van de consument om de zaak voor de rechter te (laten) brengen van zijn woonplaats. Het Belgische recht is van toepassing.

 

Als je vragen over deze actie hebt, neem contact op met info@hashting.com