Wedstrijdreglement -  Win 1 year kinepolis
* Réglement français en bas

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door Unilever Belgium NV, gevestigd te 1190 Brussel (Vorst), Humaniteitslaan 292, met ondernemingsnummer 0438.390.312, hierna te noemen: “Unilever”.

 

Artikel 1          Algemeen

1.       Elk in België en in Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.

2.       Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

3.       Medewerkers en personeel van Unilever en van deelnemende winkels die betrokken zijn bij deze wedstrijd en door Unilever ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4.       Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.

5.       Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door Unilever van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

6.       Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat Unilever mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.

 

Artikel 2         Persoonsgegevens

1.       Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te vullen.

2.       Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. Unilever is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste / niet actuele / onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

3.       De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op www.unilever.be.

4.       De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden enkel gebruikt om de wedstrijd af te handelen en de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen.

5.       De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan Mc Cain overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan Unilever bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

 

Artikel 3          Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.        Deze wedstrijd loopt van 01/11/2019 tot en met 30/11/2019 om middernacht.

2.     Verloop van de wedstrijd:

 

2.1.

Waar kan je deelnemen?

Online

De wedstrijd is toegankelijk na het scannen van de QR-code op een Kinepolis-pauzescherm, in elke Kinepolis-vestiging te België. De deelnemer krijgt hierna een link naar de deelnemingspagina toegestuurd per sms.

2.2.

Om geldig aan deze wedstrijd deel te nemen moet de deelnemer de QR-code scannen die tijdens de pauze van Kinepolis-films wordt afgebeeld op het grote scherm.

2.3.

Vervolgens dient de deelnemer te antwoorden op de wedstrijd- en schiftingsvraag.

2.4.

Gegevens invullen:           

Online

Hij moet online zijn persoonsgegevens volledig invullen, conform met wat er op de deelnemingspagina gevraagd wordt. Het volledig ingevulde deelnemingsformulier dient vóór 30/11/2019 te worden verstuurd op de website.

 

 

3.       Iedere persoon kan slechts één enkele keer geldig deelnemen, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met meerdere/verschillende emailadressen, postadressen, Facebook profielen, geboortedatums en/of met meerdere andere unieke persoonlijke gegevens deelnemen. Unilever behoudt zich het recht voor om voor enig welke reden dan ook deelnames die zij frauduleus acht te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

 

Artikel 4          Aanwijzing van de winnaars

 

1.       De winnaars zijn diegenen die de wedstrijdvraag (-vragen) correct beantwoord hebben en de schiftingsvraag correct beantwoord hebben of het dichtst benaderd hebben. Ondanks het selectief karakter van de wedstrijdvragen en de schiftingsvraag kan het zijn dat men toch ex aequo winnaars heeft. In dit geval zal bij het bepalen van de uiteindelijke winnaars rekening gehouden worden met datum en tijd van inzending.

2.         Met de winnaars van de wedstrijd zal zo spoedig mogelijk contact worden opgenomen voor de uitreiking van de prijs.

3.          Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit Unilever, ondanks het feit dat Unilever het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan Unilever daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.          Indien een prijs buiten de schuld van Unilever niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van Unilever.

5.          Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 
Artikel 5          Prijzen

1.          De te winnen prijzen zijn de volgende:

2 keer “1 jaar gratis Kinepolis”.

 “1 jaar gratis Kinepolis” bestaat uit 104 Kinepolis-entreetickets die voor een jaar in te ruilen zijn in een Belgische Kinepolis-bioscoop. De prijs komt overeen met €982,8.

2.          De prijzen zijn niet overdraagbaar en zijn niet vervangbaar, omruilbaar of inwisselbaar voor geld.

3.          Bij weigering of andere reden van niet uitreiking van een prijs vervalt deze aan Unilever.

 

Artikel 6          Aansprakelijkheid en vrijwaring

1.       Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van Unilever kunnen bekomen worden.

2.       Indien je voor deelname aan deze wedstrijd wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart Unilever voor aanspraken van derden terzake.

3.       In geen enkel geval kan Unilever verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie.

4.       Unilever is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -:

-          de door haar, uitgekeerde prijzen;

-          het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

-          het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

5.       In het geval dat de bepaling van de winnaar exclusief gebeurt op basis van een IT procedure, aanvaarden de deelnemers dat Unilever niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die interveniëren bij de transmissie van de formulieren en de accommodatie van de website. Indien de wedstrijd moet worden uitgesteld, afgelast of onderbroken, gedeeltelijk of in zijn geheel, voor redenen die buiten de wil van Unilever vallen, zal Unilever hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

 

Artikel 7          Auteursrechten en medewerking

1.       Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van Unilever en doen de deelnemers volledig afstand van al hun rechten hierop, inclusief auteursrechten. Unilever behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage aan te passen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.

2.       Je verleent hierbij aan Unilever het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, onbeperkt te gebruiken voor welk medium dan ook, zonder dat hiervoor een vergoeding moet worden verleend. Unilever is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.

3.       Elke inzending die opgeladen wordt door een deelnemer, zal door Unilever onbeperkt, om het even wanneer, zonder voorafgaande toestemming of inlichting en zonder financiële vergoeding of compensatie van enige aard aan de deelnemer toe gebruikt kunnen worden.  

4.       Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je Unilever hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie, zonder compensatie.

5.       Bijkomende beperkingen omtrent opladingen:

Het is onder meer verboden om in het kader van deze wedstrijd:
(a) Slogans en foto’s op te laden die onwettig zijn, beledigend, lasterlijk, obsceen of bedreigend van aard, of die om andere redenen kunnen leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust;
(b) Slogans en foto’s op te laden die een inbreuk plegen op de privacy van anderen;
(c) Slogans en foto’s op te laden waarin personen herkenbaar zijn en die daarvoor geen toestemming hebben gegeven;
(d) computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma's te plaatsen, verspreiden of op te laden;
(e) Slogans en foto’s op te laden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en merkrechten) van derde(n);
(f) advertenties of ander commercieel materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame te uploaden;
(g) links te plaatsen met het doel om bepaalde websites, MSN groepen en dergelijke te promoten;
(h) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, junkmail, spam of andere ongewenste berichten te plaatsen, te verspreiden of op te laden.

 

Artikel 8          Rechten Unilever

1.       Unilever behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.       Unilever behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat Unilever hiervoor aansprakelijk zal zijn.

3.       Het is niet mogelijk voor Unilever om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt Unilever zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

 

Artikel 9          Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website van de wedstrijd of via het contactformulier op www.unilever.be.

 

Artikel 10        Diversen

1.       Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2.       Op deze wedstrijd zijn de Unilever gebruiksvoorwaarden en Unilever privacyverklaring van toepassing.

3.       Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

 

 

 

Règlement de concours – 1Y gratis kinepolis

 

Les présentes conditions s’appliquent au concours organisé par la société Unilever Belgium SA, dont le siège social est situé à 1190 Bruxelles (Forest), Boulevard de l’Humanité, 292, ayant comme numéro d’entreprise 0438.390.312 (ci-après “Unilever”).

 
Article 1                     Généralités

1.       La participation au concours est réservée aux personnes physiques habitant en Belgique.

2.       Si vous avez moins de 18 ans, vous devez obtenir l’autorisation de votre représentant légal pour pouvoir participer au concours. 

3.       Les collaborateurs et membres du personnel d’Unilever, des points de vente participants et des tiers auxquels Unilever fait appel pour l’élaboration du concours ne peuvent participer au concours.

4.       Un seul prix sera attribué par famille habitant à la même adresse.

5.       Sont également exclues du concours, toutes les personnes qui y participent en collaboration organisée, soit dans le cadre de l’une ou l’autre association juridique ou association de fait, soit en collaborant de toute autre manière pour augmenter leurs chances de gagner, soit qui sont suspectées de fraude par Unilever.

6.       À tout moment, les participants doivent être en mesure de fournir une preuve de leur identité et de leur âge de telle sorte que l’organisateur puisse le contrôler et sanctionner d’éventuels abus.

 

Article 2                    Données personnelles

1.       Pour participer au concours, vous pouvez être amené à devoir transmettre certaines données personnelles (par exemple votre nom, prénom, adresse, adresse email, etc). 

2.       Vous garantissez que les données que vous transmettez sont correctes, à jour et complètes. Unilever n’est pas responsable au cas où les données communiquées par les participants sont inexactes / non actuelles / incomplètes. 

3.       Les données personnelles que vous nous transmettez seront utilisées conformément à notre déclaration de vie privée accessible via www.unilever.be.

4.       Les données personnelles que vous nous fournissez ne seront utilisées que pour mener à bien le concours et pour fournir au gagnant son prix.

5.       Le partenaire externe Hashting S.P.R.L. (inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0506.722.951, ayant son siège social à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49) est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel pour l’exécution des promotions. Vos données à caractère personnel seront reprises dans la banque de données de Hashting et utilisées uniquement dans le cadre de cette action. Elles ne seront pas communiquées à Yula® Energy, ni à des tiers à des fins commerciales. Hashting transmettra uniquement à Unilever une analyse régionale anonymisée au terme de l’action. Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise avec cette analyse . Vous trouverez plus d’informations sur le traitement des données à caractère personnel par Hashting dans leur politique de protection de la vie privée (https://hashting.com/dpo-consumer-data/).

 

Article 3                     Comment et quand participer?

1.          Le concours débute le 1/11/2019 et se termine le 30/11/2019 à minuit.

2.       Déroulement du concours :

 

2.1.

Où peut-on participer?   

Online

Le concours est accessible après avoir scanné le code QR sur un écran de pause Kinepolis, dans chaque cinéma de Kinepolis en Belgique. Le participant recevra alors un lien vers la page de participation par SMS.

2.2.

Afin de participer valablement à cette compétition, le participant doit scanner le code QR affiché sur         grand écran pendant la pause des films Kinepolis.

2.3.

Il doit ensuite répondre aux questions/à la question du concours et à la question subsidiaire.

2.4.

Remplir données:              

Online

Le participant doit également remplir ces données personnelles complètes telles que demandées sur le site web.  Le formulaire de participation dûment rempli doit être envoyé sur le site Web avant le 30/11/2019.

 

 

3.       Toute personne ne peut participer valablement qu'une seule fois, c'est-à-dire en introduisant ses données personnelles uniques. Les participations supplémentaires ne seront pas reprises dans la liste des participations valables. Un même participant ne peut pas non plus participer avec plusieurs adresses emails, postales, profils Facebook et/ou encore plusieurs dates de naissance différentes et/ou plusieurs autres données personnelles uniques. Unilever se réserve le droit d'exclure les participations qu’elle estime frauduleuses ou de les limiter à une seule participation valable, sans devoir s’en justifier et sans possibilité d’appel pour le participant exclu.

 
Article 4    Désignation des gagnants

 

1.          Les gagnants sont ceux qui ont correctement répondu à la (aux) question(s) du concours ainsi qu’à la question subsidiaire - ou qui sont les plus proches de la réponse à cette dernière question. Nonobstant le caractère sélectif du questionnaire et de la question subsidiaire, il est possible qu’il y ait des gagnants ex aequo. En cas d’ex aequo, les gagnants finaux seront tirés au sort. Pour déterminer les gagnants finaux en cas d’ex aequo, il sera tenu compte de la date et de l’heure de leur soumission.

 

2.       Les gagnants du concours seront contactés dès que possible pour la remise du prix qui leur revient, à moins qu’il soit clairement indiqué que la liste des gagnants sera communiquée autrement.

3.       Si les données personnelles communiquées d’un gagnant s’avèrent incorrectes et le gagnant ne répond pas au contact pris par Unilever, nonobstant le fait que Unilever a fait son mieux possible pour le contacter, Unilever ne sera pas tenu responsable.

4.     Si, hors la faute d’Unilever, un gagnant n’a pas réclamé son prix dans les 3 mois suivant la fin du concours, ce gagnant perd le droit à ce prix et celui-ci reste la propriété d’Unilever. 

5.     Il n’est répondu à aucune demande (écrite ou téléphonique) concernant le règlement et les résultats du concours.

 
Article 5                  Prix

1.       Les prix à gagner sont les suivants : 2 fois « 1 année gratuit de Kinepolis »

- « 1 année gratuit de Kinepolis » correspond à 104 tickets d’entrées à utiliser dans chaque Kinepolis-cinéma en Belgique, pour une année.

- Le prix corrospond à €982,8.

Tous les prix sont personnels et ne peuvent donc pas être transmis à une autre personne, remplacés ou échangés contre de l’argent.

2.       En cas de refus du prix, ou de non attribution du prix aux gagnants pour d'autres raisons, le prix reviendra à Unilever.

 

Article 6                  Responsabilité et garantie

1.       Vous reconnaissez que la participation au concours se fait entièrement à vos propres risques.  Aucune indemnisation ou autre compensation ne pourra être demandée à Unilever.

2.       Si dans le cadre de ce concours, il vous est demandé de transmettre, uploader, enregistrer ou autrement communiquer une contribution, vous garantissez que cet envoi / cette contribution ne porte atteinte à aucun droit (de propriété intellectuelle) de tiers et n’est en aucune façon illicite et vous garantissez Unilever contre toute réclamation de tiers à cet égard. 

3.       Unilever ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’éventuels frais engendrés d’accidents ou, de dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) survenus suite à la participation au présent concours et/ou à l’attribution des prix.

4.       Unilever n’est responsable pour aucun dommage direct et/ou indirect en rapport avec le présent concours, y compris concernant (sans y être limité):

-          les prix qu’elle distribue;

-          l’adaptation, l’interruption ou la fin du concours et/ou l’adaptation des prix;

-          l’utilisation illicite de ses systèmes par un tiers. 

5.       Dans la mesure où la détermination des gagnants se fait exclusivement sur la base d’un procédé informatique, les participants sont conscients et acceptent que l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’une défaillance des réseaux, de pertes, de retards ou manquements techniques occasionnés par l’Internet ou les prestataires techniques qui interviennent dans la transmission des formulaires et l’hébergement du site web. Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en partie pour des raisons indépendantes de la volonté d’Unilever, cette dernière n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.

 

Article 7                 Droits d’auteur et collaboration

1.       Si les participants soumettent/téléchargent ou contribuent quelque chose d’une manière différente, ces soumissions deviennent la propriété d’Unilever. Les participants renoncent complètement à tous leurs droits liés à la soumission, y compris les droits d’auteur. Unilever se réserve le droit de toiletter, réduire, modifier ou supprimer une soumission sans devoir en informer les participants.

2.       Vous accordez à Unilever le droit perpétuel d’utiliser votre soumission indéfiniment, que ce soit sous forme modifiée ou non, pour tous media et sans compensation. Unilever n’est pas obligée de mentionner votre nom.

3.       Chaque soumission téléchargée par le participant pourra être utilisée indéfiniment par Unilever, à tout moment, sans qu’une autorisation du participant soit requise et sans devoir l’en informer au préalable ni l’indemniser de quelque manière que ce soit.

4.       Si vous êtes le gagnant d’un prix, vous autorisez Unilever à utiliser votre nom et/ou les supports visuels où vous êtes représenté (par exemple photos prises lors de la distribution des prix), pour toutes communications liées à cette action, et ce, sans compensation.

 

 

Article 8                 Droits d’Unilever

4.        Unilever se réserve le droit de suspendre ou de résilier à tout moment votre participation au concours si de quelque manière que ce soit, vous agissez en contradiction avec les présentes conditions ou avec une disposition légale applicable, et ce sans vous en informer au préalable, et sans qu’Unilever en soit tenu pour responsable.

5.        Unilever se réserve le droit d’écourter, de postposer, de modifier, de transmettre, d’étendre ou d’annuler le présent concours, ou une partie de celui-ci, au cas où des circonstances particulières ou le bon déroulement du concours l’exigeraient. La responsabilité d’Unilever ne pouvant être engagée de ce fait.

6.        Unilever ne peut contrôler toutes les contributions/soumissions. Dans la mesure où une tierce personne invoque l’illégalité d’une soumission d’un participant, Unilever se réserve le droit de communiquer le nom et l’adresse du participant à cette tierce personne.

 

Article 9                  Contact

Pour toute question ou commentaire à propos du présent concours, merci de nous contacter via le site web du concours ou via le formulaire de contact accessible sur www.unilever.be.

 

Article 10               Divers

1.       Les conditions du présent concours peuvent à tout moment être adaptées par Unilever.  Nous vous conseillons dès lors de les consulter régulièrement. 

2.       Les conditions d’utilisation Unilever et la déclaration de vie privée Unilever sont applicables à ce concours. 

3.       La participation à ce concours implique l’acceptation de tous les articles du présent règlement, y compris des modifications ultérieures nécessaires, en cas de par exemple force majeure. Seul le droit belge s’applique et seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de contestation.

 

*               *

*