Wedstrijdreglement -  Bicky Steunt
* Réglement français en bas

 

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd die wordt georganiseerd door GoodLife Foods  “GLF”.

 

Artikel 1          Algemeen

1.       Elk in België en in Luxemburg woonachtig persoon is gerechtigd aan deze wedstrijd deel te nemen.

2.       Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijke vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de wedstrijd.

3.       Medewerkers en personeel van GLF en van deelnemende winkels die betrokken zijn bij deze wedstrijd en door GLF ingeschakelde derde(n) zijn uitgesloten van deelname.

4.       Er wordt slechts één prijs per familie wonende op hetzelfde adres toegekend.

5.       Alle personen die in georganiseerd verband deelnemen, of in het kader van enige juridische of feitelijke vereniging, of op enige andere wijze samenwerken met het oog op verhoging van winstkansen of die door GLF van fraude verdacht worden zijn uitgesloten van deelname.

6.       Deelnemers moeten op elk moment in staat zijn om een bewijs van hun identiteit voor te leggen opdat GLF mogelijke misbruiken kan controleren en indien nodig kan sanctioneren.

 

Artikel 2         Persoonsgegevens

1.       Om mee te doen aan de wedstrijd kan gevraagd worden om bepaalde persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld je naam, adres, e-mailadres, enz.) in te vullen.

2.       Je garandeert dat alle door jou verstrekte gegevens correct, up-to-date en volledig zijn. GLF is niet verantwoordelijk indien er door de deelnemer onjuiste / niet actuele / onvolledige gegevens gecommuniceerd werden.

3.       De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden gebruikt conform onze privacyverklaring, te vinden op hashting.com/DPO

4.       De persoonsgegevens die je ons verstrekt worden enkel gebruikt om de wedstrijd af te handelen en de winnaar zijn/haar prijs te bezorgen.

5.       De externe partner Hashting B.V.B.A. (ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0506.722.951, met maatschappelijke zetel te 2547 Lint, Veldstraat 49, België, hierna “Hashting”) is verantwoordelijk voor de inzameling en verwerking van uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens zullen in een bestand van Hashting worden geregistreerd en uitsluitend voor deze actie worden gebruikt. De wettelijke grondslag van deze verwerking is de uitvoering van de overeenkomst en het legitiem belang van Hashting. Uw persoonsgegevens worden niet aan GLF  overgemaakt noch aan derden voor commerciële doeleinden. Hashting zal enkel een geanonimiseerde regionale analyse aan GLF bezorgen na afloop van deze actie. Hiermee zal geen enkel persoonsgegeven van de deelnemers worden overhandigd.

 

Artikel 3          Hoe en wanneer kan je meedoen?

1.        Deze wedstrijd loopt van 20/4/2020 tot en met 30/6/2020 om middernacht.

2.     Verloop van de wedstrijd:

 

2.1.

Hoe deelnemen

De wedstrijd is toegankelijk na het scannen van de QR-code in een van de deelnemende frituren

2.2

Je krijgt een unieke link

2.3.

Neem je bestelling mee naar huis

2.4.

Neem een foto  van jou  en je heerlijke bestelling  

2.5

Upload je fot via de link en dagelijks worden de 50 beste foto’s beloond met een voucher van 10€

 

3.       Iedere persoon kan slechts één keer  per week geldig deelnemen, namelijk met unieke persoonlijke gegevens. Bijkomende deelnames zullen niet opgenomen worden in de lijst met geldige deelnames. Eenzelfde deelnemer mag ook niet met meerdere/verschillende emailadressen, postadressen, Facebook profielen, geboortedatums en/of met meerdere andere unieke persoonlijke gegevens deelnemen. GLF behoudt zich het recht voor om voor enig welke reden dan ook deelnames die zij frauduleus acht te verwerpen of te beperken tot één enkele geldige deelname zonder zich hiervoor te moeten rechtvaardigen en zonder mogelijkheid tot beroep voor de uitgesloten deelnemer.

 

Artikel 4          Aanwijzing van de winnaars

 

1.       De winnaars zijn diegenen die gekozen worden als de beste foto’s van de dag

2.         Zij ontvangen automatisch een voucher

3.          Als de meegedeelde persoonlijke gegevens van een winnaar niet correct blijken te zijn en als een winnaar niet reageert op de contactopname vanuit GLF, ondanks het feit dat GLF het mogelijke heeft gedaan om een winnaar te bereiken, dan kan GLF daarvoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.          Indien een prijs buiten de schuld van GLF niet binnen 3 maanden na einde van de wedstrijd is opgevraagd door een winnaar, verliest deze winnaar zijn/haar rechten op de prijs en blijft de prijs eigendom van GLF.

5.          Over dit reglement en de uitslag van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd.

 

Artikel 5          Prijzen

 

Elke dag worden maximaal 50  winnaars gekozen

 

Artikel 6          Aansprakelijkheid en vrijwaring

 

1.       Je erkent dat deelname aan de wedstrijd geheel voor eigen risico is. Geen enkele schadevergoeding zal van GLF kunnen bekomen worden.

2.       Indien je voor deelname aan deze wedstrijd wordt gevraagd een inzending in te sturen, te uploaden, in te spreken of anderszins een bijdrage te leveren garandeer je dat deze inzending en/of bijdrage geen inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-) rechten van derden en ook anderszins niet onrechtmatig is en vrijwaart GLF voor aanspraken van derden terzake.

3.       In geen enkel geval kan GLF verantwoordelijk worden gehouden voor ongevallen, kosten, directe of indirecte schade die kan voortkomen uit de deelname van huidige wedstrijd en/of de prijzenattributie.

4.       GLF is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en/of indirect, die op enige andere wijze verband houdt met deze wedstrijd, waaronder mede begrepen – doch niet beperkt tot -:

-          de door haar, uitgekeerde prijzen;

-          het wijzigen, onderbreken of beëindigen van de actie en/of het wijzigen van de prijzen;

-          het onrechtmatig gebruik van onze systemen door een derde.

5.       In het geval dat de bepaling van de winnaar exclusief gebeurt op basis van een IT procedure, aanvaarden de deelnemers dat GLF niet verantwoordelijk gehouden kan worden voor een mislukte verbinding, verliezen, vertragingen of andere technische mankementen veroorzaakt door het Internet of de technische dienstverleners die interveniëren bij de transmissie van de formulieren en de accommodatie van de website. Indien de wedstrijd moet worden uitgesteld, afgelast of onderbroken, gedeeltelijk of in zijn geheel, voor redenen die buiten de wil van GLF vallen, zal GLF hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid dragen.

 

Artikel 7          Auteursrechten en medewerking

 

1.       Indien de deelnemers inzendingen insturen, uploaden, inspreken of anderszins een bijdrage aan de actie dienen te leveren, worden deze inzendingen/bijdragen eigendom van GLF en doen de deelnemers volledig afstand van al hun rechten hierop, inclusief auteursrechten. GLF behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht deze inzending/bijdrage aan te passen, in te korten, te wijzigen of te verwijderen, zonder dit (vooraf) aan je te melden.

2.       Je verleent hierbij aan GLF het eeuwigdurende recht om jouw inzending/bijdrage, al dan niet in gewijzigde vorm, onbeperkt te gebruiken voor welk medium dan ook, zonder dat hiervoor een vergoeding moet worden verleend. GLF is hierbij niet verplicht om jouw naam te vermelden.

3.       Elke inzending die opgeladen wordt door een deelnemer, zal door GLF onbeperkt, om het even wanneer, zonder voorafgaande toestemming of inlichting en zonder financiële vergoeding of compensatie van enige aard aan de deelnemer toe gebruikt kunnen worden.  

4.       Indien je de winnaar van een prijs bent, geef je GLF hierbij toestemming om jouw naam en/of beeldmateriaal waarop je bent afgebeeld (van bijvoorbeeld de prijsuitreiking) te gebruiken voor welke uitingen dan ook die verband houden met deze actie, zonder compensatie.

5.       Bijkomende beperkingen omtrent opladingen:

Het is onder meer verboden om in het kader van deze wedstrijd:
(a) Slogans en foto’s op te laden die onwettig zijn, beledigend, lasterlijk, obsceen of bedreigend van aard, of die om andere redenen kunnen leiden tot irritatie, ongemak of onnodige onrust; 
(b) Slogans en foto’s op te laden die een inbreuk plegen op de privacy van anderen; 
(c) Slogans en foto’s op te laden waarin personen herkenbaar zijn en die daarvoor geen toestemming hebben gegeven;
(d) computervirussen of andere schadelijke bestanden of programma's te plaatsen, verspreiden of op te laden; 
(e) Slogans en foto’s op te laden die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten (zoals auteursrechten en merkrechten) van derde(n); 
(f) advertenties of ander commercieel materiaal met het oog op publiciteit, promotie en/of reclame te uploaden; 
(g) links te plaatsen met het doel om bepaalde websites, MSN groepen en dergelijke te promoten;
(h) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, junkmail, spam of andere ongewenste berichten te plaatsen, te verspreiden of op te laden.

 

Artikel 8          Rechten GLF 

1.       GLF behoudt zich het recht voor te allen tijde jouw deelname aan de actie te beëindigen indien je op enige wijze in strijd handelt met deze voorwaarden of enige wettelijke toepasselijke bepaling, zonder dit vooraf aan je te melden, zonder opgave van reden, naar eigen inzicht en zonder dat GLF hiervoor aansprakelijk kan worden gehouden.

2.       GLF behoudt zich tevens het recht voor om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat GLF hiervoor aansprakelijk zal zijn.

3.       Het is niet mogelijk voor GLF om vooraf alle inzendingen/bijdragen te screenen. Indien een derde zich beroept op de onrechtmatigheid van jouw inzending, behoudt GLF zich het recht voor om jouw naam en adres, indien zij deze ter beschikking heeft, aan deze derde door te geven.

 

Artikel 9          Contact

Als je vragen of opmerkingen hebt over deze wedstrijd, neem dan contact met ons op via de website van de wedstrijd of via het contactformulier via info@hashting.com

 

Artikel 10        Diversen

1.       Deze voorwaarden kunnen te allen tijde door ons aangepast worden. Wij adviseren daarom de voorwaarden regelmatig te bekijken.

2.       Op deze wedstrijd zijn de GLF gebruiksvoorwaarden en GLF privacyverklaring van toepassing.

3.       Deelname aan deze wedstrijd impliceert de aanvaarding van alle bepalingen van dit wedstrijdreglement, hierbij inbegrepen eventuele latere wijzigingen die noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld in geval van overmacht. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met de actie of de website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Brussel.

 

 

 

Règlement de concours – Bicky Steunt

 

Les présentes conditions s’appliquent au concours organisé par la société GLF Belgium SA,    0438.390.312 (ci-après “GLF”).

 

Article 1                     Généralités

1.       La participation au concours est réservée aux personnes physiques habitant en Belgique.

2.       Si vous avez moins de 18 ans, vous devez obtenir l’autorisation de votre représentant légal pour pouvoir participer au concours. 

3.       Les collaborateurs et membres du personnel d’GLF, des points de vente participants et des tiers auxquels GLF fait appel pour l’élaboration du concours ne peuvent participer au concours.

4.       Un seul prix sera attribué par famille habitant à la même adresse.

5.       Sont également exclues du concours, toutes les personnes qui y participent en collaboration organisée, soit dans le cadre de l’une ou l’autre association juridique ou association de fait, soit en collaborant de toute autre manière pour augmenter leurs chances de gagner, soit qui sont suspectées de fraude par GLF.

6.       À tout moment, les participants doivent être en mesure de fournir une preuve de leur identité et de leur âge de telle sorte que l’organisateur puisse le contrôler et sanctionner d’éventuels abus.

 

Article 2                    Données personnelles

1.       Pour participer au concours, vous pouvez être amené à devoir transmettre certaines données personnelles (par exemple votre nom, prénom, adresse, adresse email, etc). 

2.       Vous garantissez que les données que vous transmettez sont correctes, à jour et complètes. GLF n’est pas responsable au cas où les données communiquées par les participants sont inexactes / non actuelles / incomplètes. 

3.       Les données personnelles que vous nous transmettez seront utilisées conformément à notre déclaration de vie privée accessible via www.GLF.be.

4.       Les données personnelles que vous nous fournissez ne seront utilisées que pour mener à bien le concours et pour fournir au gagnant son prix.

5.       Le partenaire externe Hashting S.P.R.L. (inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0506.722.951, ayant son siège social à 2547 Lint (Belgique), Veldstraat 49) est responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel pour l’exécution des promotions. Vos données à caractère personnel seront reprises dans la banque de données de Hashting et utilisées uniquement dans le cadre de cette action. Elles ne seront pas communiquées à Yula® Energy, ni à des tiers à des fins commerciales. Hashting transmettra uniquement à GLF une analyse régionale anonymisée au terme de l’action. Aucune donnée à caractère personnel ne sera transmise avec cette analyse . Vous trouverez plus d’informations sur le traitement des données à caractère personnel par Hashting dans leur politique de protection de la vie privée (https://hashting.com/dpo-consumer-data/).

 

Article 3                     Comment et quand participer?

1.          Le concours débute le 20/04/2019 et se termine le 30/06/2020 à minuit.

2.       Déroulement du concours :

 

Où peut-on participer?   

2.1

Scanner le code QR  dans les fritures partcipants

2.2.

Vous allez recevoir un lien unique

2.3.

Commander des  frites & snacks à emportes chez vous

2.4.

A la maison vous prenze une photo de vous et votre commande

2.5

Vous faites le upload de voter photo  via le lien

 

 

3.       Toute personne ne peut participer valablement qu'une fois par semaine, c'est-à-dire en introduisant ses données personnelles uniques. Les participations supplémentaires ne seront pas reprises dans la liste des participations valables. Un même participant ne peut pas non plus participer avec plusieurs adresses emails, postales, profils Facebook et/ou encore plusieurs dates de naissance différentes et/ou plusieurs autres données personnelles uniques. GLF se réserve le droit d'exclure les participations qu’elle estime frauduleuses ou de les limiter à une seule participation valable, sans devoir s’en justifier et sans possibilité d’appel pour le participant exclu.

 

Article 4    Désignation des gagnants

 

1.          Chaque jour les gagnants seront élu et averti  .

2.       Les gagnants du concours seront envoyer un voucher.

3.       Si les données personnelles communiquées d’un gagnant s’avèrent incorrectes et le gagnant ne répond pas au contact pris par GLF, nonobstant le fait que GLF a fait son mieux possible pour le contacter, GLF ne sera pas tenu responsable.

4.     Si, hors la faute d’GLF, un gagnant n’a pas réclamé son prix dans les 3 mois suivant la fin du concours, ce gagnant perd le droit à ce prix et celui-ci reste la propriété d’GLF. 

5.     Il n’est répondu à aucune demande (écrite ou téléphonique) concernant le règlement et les résultats du concours.

 

Article 5                  Prix

 

50  par jour

 

Article 6                  Responsabilité et garantie

1.       Vous reconnaissez que la participation au concours se fait entièrement à vos propres risques.  Aucune indemnisation ou autre compensation ne pourra être demandée à GLF.

2.       Si dans le cadre de ce concours, il vous est demandé de transmettre, uploader, enregistrer ou autrement communiquer une contribution, vous garantissez que cet envoi / cette contribution ne porte atteinte à aucun droit (de propriété intellectuelle) de tiers et n’est en aucune façon illicite et vous garantissez GLF contre toute réclamation de tiers à cet égard. 

3.       GLF ne pourra en aucun cas être tenue pour responsable d’éventuels frais engendrés d’accidents ou, de dommage(s) direct(s) ou indirect(s) quelconque(s) survenus suite à la participation au présent concours et/ou à l’attribution des prix.

4.       GLF n’est responsable pour aucun dommage direct et/ou indirect en rapport avec le présent concours, y compris concernant (sans y être limité):

-          les prix qu’elle distribue;

-          l’adaptation, l’interruption ou la fin du concours et/ou l’adaptation des prix;

-          l’utilisation illicite de ses systèmes par un tiers. 

5.       Dans la mesure où la détermination des gagnants se fait exclusivement sur la base d’un procédé informatique, les participants sont conscients et acceptent que l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable d’une défaillance des réseaux, de pertes, de retards ou manquements techniques occasionnés par l’Internet ou les prestataires techniques qui interviennent dans la transmission des formulaires et l’hébergement du site web. Si le concours doit être reporté, annulé, interrompu en tout ou en partie pour des raisons indépendantes de la volonté d’GLF, cette dernière n’assumera aucune responsabilité de quelque nature que ce soit.

 

Article 7                 Droits d’auteur et collaboration

1.       Si les participants soumettent/téléchargent ou contribuent quelque chose d’une manière différente, ces soumissions deviennent la propriété d’GLF. Les participants renoncent complètement à tous leurs droits liés à la soumission, y compris les droits d’auteur. GLF se réserve le droit de toiletter, réduire, modifier ou supprimer une soumission sans devoir en informer les participants.

2.       Vous accordez à GLF le droit perpétuel d’utiliser votre soumission indéfiniment, que ce soit sous forme modifiée ou non, pour tous media et sans compensation. GLF n’est pas obligée de mentionner votre nom.

3.       Chaque soumission téléchargée par le participant pourra être utilisée indéfiniment par GLF, à tout moment, sans qu’une autorisation du participant soit requise et sans devoir l’en informer au préalable ni l’indemniser de quelque manière que ce soit.

4.       Si vous êtes le gagnant d’un prix, vous autorisez GLF à utiliser votre nom et/ou les supports visuels où vous êtes représenté (par exemple photos prises lors de la distribution des prix), pour toutes communications liées à cette action, et ce, sans compensation.

 

 

Article 8                 Droits d’GLF

4.        GLF se réserve le droit de suspendre ou de résilier à tout moment votre participation au concours si de quelque manière que ce soit, vous agissez en contradiction avec les présentes conditions ou avec une disposition légale applicable, et ce sans vous en informer au préalable, et sans qu’GLF en soit tenu pour responsable.

5.        GLF se réserve le droit d’écourter, de postposer, de modifier, de transmettre, d’étendre ou d’annuler le présent concours, ou une partie de celui-ci, au cas où des circonstances particulières ou le bon déroulement du concours l’exigeraient. La responsabilité d’GLF ne pouvant être engagée de ce fait.

6.        GLF ne peut contrôler toutes les contributions/soumissions. Dans la mesure où une tierce personne invoque l’illégalité d’une soumission d’un participant, GLF se réserve le droit de communiquer le nom et l’adresse du participant à cette tierce personne.

Article 9                  Contact

Pour toute question ou commentaire à propos du présent concours, merci de nous contacter via le site web du concours ou via le formulaire de contact accessible sur info@hashting.com

 

Article 10               Divers

1.       Les conditions du présent concours peuvent à tout moment être adaptées par GLF.  Nous vous conseillons dès lors de les consulter régulièrement. 

2.       Les conditions d’utilisation GLF et la déclaration de vie privée GLF sont applicables à ce concours. 

3.       La participation à ce concours implique l’acceptation de tous les articles du présent règlement, y compris des modifications ultérieures nécessaires, en cas de par exemple force majeure. Seul le droit belge s’applique et seuls les tribunaux de Bruxelles sont compétents en cas de contestation.